Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038

projekt uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 13:45:24.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok

projekt uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 13:40:51.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2024-2039

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 13:39:47.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 13:38:25 | Data modyfikacji: 2023-12-15 13:51:54.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2024 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 13:37:26.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 13:36:23 | Data modyfikacji: 2023-12-15 13:52:24.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 13:35:29.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024–2028

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 12:56:16.

Projekt uchwałyzmieniający uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych  w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.


 

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 12:55:01 | Data modyfikacji: 2023-12-15 13:54:04.

Projekt uchwały w sprawie  zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 12:53:44 | Data modyfikacji: 2023-12-15 15:01:10.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 12:52:28 | Data modyfikacji: 2023-12-15 13:59:12.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 12:50:29.

Projekt uchwały w sprawie zasad przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-12-15 12:49:14.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:58:31.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:53:34.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:51:04.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:49:57.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:48:47.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-11-23 14:47:15.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 10:25:41.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 10:24:03.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 10:18:49.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 10:14:40.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 09:06:38 | Data modyfikacji: 2023-11-08 09:07:07.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Gminy Izbica Kujawska, których dane przekazywane są do tego rejestru.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 08:59:23 | Data modyfikacji: 2023-11-08 08:59:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 08:54:41 | Data modyfikacji: 2023-11-08 08:55:01.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 08:26:53 | Data modyfikacji: 2023-11-08 08:27:22.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-10-26 15:30:53.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2023-10-26 15:28:20.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

Załącznki nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:35:28 | Data modyfikacji: 2023-10-03 15:36:58.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:33:20 | Data modyfikacji: 2023-10-03 15:34:37.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:31:01 | Data modyfikacji: 2023-10-03 15:32:03.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. na prace renowacyjne przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:21:14 | Data modyfikacji: 2023-10-03 15:23:03.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:18:47 | Data modyfikacji: 2023-10-03 15:19:59.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:16:27 | Data modyfikacji: 2023-10-03 15:17:32.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:13:23 | Data modyfikacji: 2023-10-03 15:15:07.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowieniu klastra energii

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-03 15:08:30 | Data modyfikacji: 2023-10-03 15:11:35.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:30:07 | Data modyfikacji: 2023-09-01 13:30:58.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośćDyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury wIzbicyKujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:28:43.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów wIzbicyKujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:26:52.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania zdziałalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2022rok.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:24:06.

Projekt uchwały w sprawieokreślenia szczegółowego trybu orazharmonogramudziałań opracowaniaprojektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030,w tym trybu konsultacji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:21:30.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:19:29.

Projekt uchwały zmieniającyuchwałęwsprawieuchwaleniaGminnegoProgramuProfilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:10:28.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 13:06:47.

Projekt uchwały zmieniający uchwałęw sprawie budżetuna 2023 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 12:52:00.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-01 12:42:52 | Data modyfikacji: 2023-09-01 12:43:19.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:45:05 | Data modyfikacji: 2023-08-01 14:45:24.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:42:58 | Data modyfikacji: 2023-08-01 14:43:31.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/244/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:41:19.

Projekt uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Izbica Kujawska dotyczących "Strategii rozwoju gminy Izbica Kujaska na lata 2021-2030"

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:37:31.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:29:01 | Data modyfikacji: 2023-08-01 14:33:07.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:19:31 | Data modyfikacji: 2023-08-01 14:21:08.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 14:16:28 | Data modyfikacji: 2023-08-01 14:21:33.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 13:54:45 | Data modyfikacji: 2023-08-01 13:55:19.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 13:30:09 | Data modyfikacji: 2023-08-01 13:30:29.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska  na lata 2023–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-01 13:26:40 | Data modyfikacji: 2023-08-01 13:27:13.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-19 14:31:58.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-19 14:23:38.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-19 14:19:27.

Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-19 14:16:12 | Data modyfikacji: 2023-06-19 14:16:47.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2022 rok wraz z rekomendacjami.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:55:51.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:50:40.

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:36:59.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:32:03.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:28:15.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:22:01.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej za 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 13:17:28.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:11:54 | Data modyfikacji: 2023-05-10 12:12:17.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:07:32.

Projekt uchwały w  sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska za lata 2019 - 2020.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 12:01:21 | Data modyfikacji: 2023-05-10 12:01:47.

Projekt uchwału w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 11:53:56.

Projekt uchwały w w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-05-10 11:45:51 | Data modyfikacji: 2023-05-10 11:46:34.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2022 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-04 14:59:43.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Placu Trzech Kultur i Tradycji Religijnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-04 14:55:38.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-04 14:54:05.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku w kościele pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-04 14:52:00.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-04 14:50:15.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-04 14:49:16.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:53:16.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:51:22.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:48:00.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:45:03.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:42:27.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:37:10.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:33:04.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Słubin.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:31:07.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Ślazewo.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:28:50.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Pustki.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:24:02.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Hulanka.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:21:04 | Data modyfikacji: 2023-03-08 08:22:28.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Ciepliny-Budy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:15:47.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Zaborowo.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:11:09.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Chotel.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:09:13.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2023”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:06:57.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:04:49.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 08:01:44.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 07:59:30.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-08 07:56:50.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:07:50.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:05:45.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:03:44.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:59:58.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 691 położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej działce, stanowiącej drogę.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:51:54.

Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:49:02.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. (DZ. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2019r., poz. 948) określającej zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:46:58.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:37:24 | Data modyfikacji: 2023-01-20 13:39:44.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:34:40.

Projekt uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:32:07.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:29:06.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:25:08.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 13:14:04.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pasieka na lata 2022-2030.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 09:19:13.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Augustynowo na lata 2022-2030.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 09:16:14.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 09:13:51.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 09:02:57.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 09:00:03.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 08:58:18.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 08:52:02.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 08:45:32.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 08:40:59.

Projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-23 08:36:38.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2021 rok

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:17:00.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:16:01.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:14:59.

Projekt uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:14:02.

Projekt uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVIII/453/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 r

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:13:07.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Żwirki i Wigury 14 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:12:09.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:11:02.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:10:02.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 15:06:18.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 14:59:17.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-29 14:54:49.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/202

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-10-28 13:34:56 | Data modyfikacji: 2022-11-03 14:45:26.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:54:15.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznki nr 6

załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:51:52.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/362/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:50:07.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:47:37.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:46:05.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:43:51.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:42:04.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:39:44.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:37:33.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:34:46.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-27 14:31:41 | Data modyfikacji: 2022-10-28 09:15:19.

 Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.


 

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-23 09:55:56 | Data modyfikacji: 2022-09-23 10:09:00.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:26:19.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:22:06.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:20:00.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:17:49.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-22 15:13:57.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:29:25.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:15:41.

Projekt uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:12:33.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:10:00.

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbica Kujawska na rok szkolny 2022/2023

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:07:10.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:03:51.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 08:01:06.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-08-25 07:57:37.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:51:08.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:47:41.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:45:20.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz nadania mu statutu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:43:48.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:40:11.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:37:20.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu korzystania z terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:35:10.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:31:09.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-06-24 13:26:40.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:53:36.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:43:48.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:38:53.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:35:15.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:33:14.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:30:31.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:28:17.

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy Placu im. Justyny Chopinowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:25:09.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:21:58.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2021 rok wraz z rekomendacjami.

pobierz

Ocena zasobów

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-20 12:18:26.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:26:38.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:18:42 | Data modyfikacji: 2022-04-22 09:22:05.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:13:56.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej za rok obrotowy 2021.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:11:25.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:07:08.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-21 15:00:22.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-21 14:55:56.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:53:43.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok.

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:53:13.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:50:30.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:46:16.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:43:38.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:41:23.

Projekt uchwała w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2022”

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:39:01 | Data modyfikacji: 2022-03-22 14:57:53.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. 11 Listopada 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:35:46 | Data modyfikacji: 2022-03-22 14:58:28.

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:33:14 | Data modyfikacji: 2022-03-22 14:59:14.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:29:35 | Data modyfikacji: 2022-03-22 14:59:50.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:25:41 | Data modyfikacji: 2022-03-22 15:00:25.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:20:51 | Data modyfikacji: 2022-03-22 15:00:58.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-22 14:17:32 | Data modyfikacji: 2022-03-22 15:01:34.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

Załącznik nr.1 Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 2 Wykaz Przedsięwzięć

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 14:21:54.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

załącznik nr 8

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 14:16:58.

Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok.

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 14:16:06.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko- Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim”.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko- Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim”.

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 14:12:36.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 14:08:50.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłat

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 14:03:03.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabu

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:59:33.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:54:49.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Żwirki i Wigury wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Żwirki i Wigury wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:50:52.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:36:24.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

załączniik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-02-22 13:04:11.

Informacja z realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-23 14:10:12.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 202 2 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:54:32.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2022 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:53:50.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2022 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:53:03.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:52:00.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

projekt uchwały

załącznik

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:49:28 | Data modyfikacji: 2021-12-22 15:51:11.

Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Izbica Kujawska do Kujawsko Pomorskieg o Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris”

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:48:46.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:47:59.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:46:54.

Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:46:00.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2022 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:44:25.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:41:59 | Data modyfikacji: 2021-12-22 15:43:16.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038

projekt uchwały

załącznik Nr 1

załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:35:01 | Data modyfikacji: 2021-12-22 15:40:49.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:31:20 | Data modyfikacji: 2021-12-23 11:56:55.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038

projekt uchwały

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-22 15:30:21 | Data modyfikacji: 2021-12-23 09:26:35.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 11:32:09.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 10:07:23.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038

Projekt uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 10:00:43 | Data modyfikacji: 2021-11-24 10:10:09.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok

projekt uchwały

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 09:49:48.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyznania diety dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 09:48:22.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-24 09:46:56.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 23:20:09 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:36:20.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 23:18:03 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:35:46.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 23:15:43 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:35:11.

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 23:12:49 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:34:19.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 23:08:53 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:32:15.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 23:07:08 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:28:19.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej” i nadania jej statutu

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-23 23:05:38 | Data modyfikacji: 2021-11-24 09:25:23.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-03 10:04:55.

Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach powiatowych.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-03 10:03:09.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-03 10:02:23.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:22:14 | Data modyfikacji: 2021-10-29 15:23:38.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:21:11 | Data modyfikacji: 2021-10-29 15:24:10.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:12:52.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:12:09.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:11:34.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:10:21.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:09:42.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:08:57 | Data modyfikacji: 2021-11-03 10:30:19.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu oraz harmonogramu działań opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:08:07.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

Załącznik

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:07:18.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz nadania mu statutu.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:05:28.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:04:45.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem na terenie gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:04:05.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/278/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:03:19.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 15:02:26.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Izbicy Kujawskiej.

Załącznik do uchwały

 projekt uchwały

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-29 14:59:45 | Data modyfikacji: 2021-10-29 15:01:03.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:08:22 | Data modyfikacji: 2021-09-22 14:13:40.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020  Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 14:06:59.

Projekt uchwały w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska za lata 2017-2018

Załącznik

 Projekt uchwały

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:54:33 | Data modyfikacji: 2021-09-22 12:56:04.

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:53:37.

Projekt uchwały uchylającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-22 12:52:31.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz  ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:58:00.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-14 14:57:07.

Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:47:11.

Projekt uchwały w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:45:28.

Projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawsk.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:43:41.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:41:22.

Projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:39:19.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:37:28.

Projekt uchwały w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej Nr 269.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:33:59 | Data modyfikacji: 2021-08-16 15:36:05.

Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbica Kujawsk.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:31:38.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:28:23.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:26:25.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:14:14 | Data modyfikacji: 2021-08-16 15:14:49.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:07:23 | Data modyfikacji: 2021-08-16 15:07:45.

Projekt uchwały w sprawie w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-16 15:03:13 | Data modyfikacji: 2021-08-16 15:03:36.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-07-12 14:59:34.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia szkół dla dorosłych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-06-21 09:51:45 | Data modyfikacji: 2021-09-22 14:17:38.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-21 09:39:34 | Data modyfikacji: 2021-06-21 09:39:56.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:51:56.

Projekt uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:49:10.

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:46:56.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

pobierz

pobierz

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-02 10:09:20 | Data modyfikacji: 2021-06-02 10:09:48.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:11:10 | Data modyfikacji: 2021-06-01 15:13:49.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 15:07:47 | Data modyfikacji: 2021-06-01 15:09:31.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:54:47.

Uchwała Nr 6/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 7 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczyz dnia 12 maja 2021 rokuw sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:40:32 | Data modyfikacji: 2021-06-01 14:41:07.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej z tytułu wykonania budżetu gminy w 2020 roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:36:13.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 14:19:04 | Data modyfikacji: 2021-06-01 14:19:38.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-01 13:56:29 | Data modyfikacji: 2021-06-01 13:57:21.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok wraz z rekomendacjami.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:40:24.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:34:37.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:31:31.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:29:13.

Projekt uchwały w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:25:47.

Projekt uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówkach przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:23:35.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:08:15.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 13:01:19.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:58:56.

Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:56:51.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:54:39.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „ KZN - Toruńskisp. z o.o.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-11 12:50:06.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:54:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:52:42 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:53:11.

Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:36:33 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:41:32.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2021”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:31:52 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:32:14.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom klasy IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:24:40 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:25:04.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2020 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:19:02 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:19:27.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:13:10 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:13:31.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 14:04:20 | Data modyfikacji: 2021-03-24 14:04:50.

Projekt uchwaływ sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:52:43 | Data modyfikacji: 2021-03-24 13:53:04.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:49:10 | Data modyfikacji: 2021-03-24 13:49:31.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:33:03 | Data modyfikacji: 2021-03-24 13:35:02.

Projekt uchwały w sprawie powierzenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej uprawnienia do ustalenia cen opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 13:28:02 | Data modyfikacji: 2021-04-07 12:42:17.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:54:59.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:53:29.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:43:20.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:40:58.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:37:25.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:34:37 | Data modyfikacji: 2021-01-26 14:35:02.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:28:15 | Data modyfikacji: 2021-01-26 14:30:55.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych utworzonego ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-26 14:25:13.

Projekt uchwały w sprawie przekazania petycji według właściwości

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:10:47 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:11:11.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:07:47 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:08:20.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:05:11.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 14:02:29 | Data modyfikacji: 2020-12-23 14:02:49.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:59:53.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:57:20.

Projekt uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Szczkowie i połączenia z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:55:12.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Izbica Kujawska


 

pobierz

Opis aglomeracji Izbica Kujawska

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:48:16.

Projekt uchwały w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:43:12.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawskana 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:40:14.

Projekt uchawały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:35:07.

Projekt uchawały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 13:32:12.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:52:46.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Preognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawskiej na lata 2021-2028

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:50:08.

Projekt uchwałyzmieniającą uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:46:47.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020 - 2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 12:39:21.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomani dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 09:56:12 | Data modyfikacji: 2020-12-23 09:59:23.

Projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-23 09:42:30 | Data modyfikacji: 2020-12-23 09:58:13.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-14 14:28:52.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:27:54.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:25:24.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:21:12.

Projekt uchwały zmieniajacej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-11-25 14:12:16.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

projekt uchwały

załącznik do projektu uchwały

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:52:59 | Data modyfikacji: 2020-09-24 09:57:46.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.


 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:51:18 | Data modyfikacji: 2020-09-24 10:00:24.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:49:50.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:48:17 | Data modyfikacji: 2020-09-24 10:15:21.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2020-09-24 09:20:36 | Data modyfikacji: 2020-09-24 10:03:17.

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:16:39 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:17:05.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:13:48 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:15:40.

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-08-31 15:07:02 | Data modyfikacji: 2020-08-31 15:11:37.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

mapa

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:49:30.

Projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:47:08.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 13:07:58 | Data modyfikacji: 2020-07-10 13:28:07.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:59:49.

Projekt uchwały w sprawie zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:54:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-10 12:22:36.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2019 roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:02:29 | Data modyfikacji: 2020-05-28 15:03:56.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 15:00:01 | Data modyfikacji: 2020-05-28 15:00:49.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej” i nadania jej statutu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:58:20 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:59:20.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:56:28 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:57:14.

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:54:28 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:55:43.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:49:00 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:53:18.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:46:48 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:47:34.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:43:58 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:45:03.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:42:04 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:42:49.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:37:46 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:40:17.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Izbicy Kujawskiej z tytułu wykonania budżetu gminy w 2019 roku.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:35:26 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:36:14.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Izbica Kujawska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:32:41 | Data modyfikacji: 2020-05-28 14:33:46.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

Projekt

Raport o stanie gminy

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 14:08:57.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:14:48 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:15:51.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:13:01 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:14:10.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:11:14 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:12:10.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:08:32 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:09:41.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:06:26 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:07:12.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 13:00:50 | Data modyfikacji: 2020-05-05 13:02:02.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:57:05 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:57:59.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok wraz z rekomendacjami

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:54:39 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:56:04.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:52:33 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:53:31.

Projekt uchwały w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:50:04 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:51:09.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:47:53 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:49:09.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-05 12:45:33 | Data modyfikacji: 2020-05-05 12:46:53.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom miejsca realizacji obowiązku szkolnego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:17:25 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:17:49.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:16:32 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:16:55.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:15:30 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:15:54.

Projekt uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:14:14 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:14:52.

Projekt uchwały w sprawie „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023".

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:12:57 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:13:30.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-03 11:11:06 | Data modyfikacji: 2020-04-03 11:11:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:54:24 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:57:23.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:51:45 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:56:10.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:50:05 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:51:12.

Projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:42:54 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:49:24.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:41:08 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:42:00.

Projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli do Rady Programowej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:38:10 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:39:43.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:36:24 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:37:10.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:34:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:35:30.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:31:28 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:32:46.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:29:01 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:32:56.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:26:49 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:28:01.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 14:25:12 | Data modyfikacji: 2020-02-20 14:26:21.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Augustynowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:11:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:12:18.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:09:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:10:44.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna A

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:07:24 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:08:14.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Błenna B

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:06:06 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:06:57.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Chociszewo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:04:02 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:05:02.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Cieplinki

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:02:57 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:03:28.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Ciepliny

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 13:01:07 | Data modyfikacji: 2020-02-20 13:01:42.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Długie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:59:14 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:59:47.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Gąsiorowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:55:12 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:55:35.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Grochowiska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:53:50 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:54:15.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Helenowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:52:11 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:52:39.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Józefowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:48:32 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:49:56.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kazanki

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:45:06 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:45:32.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Kazimierowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:43:43 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:44:05.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Komorowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:41:46 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:42:45.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Mchówek

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:40:03 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:40:45.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Mieczysławowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:38:19 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:39:11.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Modzerowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:37:19 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:37:52.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Naczachowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:34:14 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:35:03.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:32:37 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:33:00.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Obałki

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:31:18 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:31:42.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Pasieka

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:29:49 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:30:16.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Skarbanowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:27:23 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:28:13.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Sokołowo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:25:37 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:26:00.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Szczkówek

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:23:22 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:23:47.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Ślazewo

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:21:19 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:22:19.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Śmieły

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:20:05 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:20:34.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Świętosławice

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:18:29 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:18:55.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Świszewy

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:17:03 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:17:30.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Tymień

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:14:50 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:15:39.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wietrzychowice

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:13:30 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:13:58.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wiszczelice

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:11:52 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:12:16.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Wólka Komorowska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:09:11 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:09:43.

Projekt uchwały w sprawie statutu sołectwa Zdzisławin

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 12:00:45 | Data modyfikacji: 2020-02-20 12:04:00.

Projekt uchwały w sprawie statutu Osiedla Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-02-20 11:55:45 | Data modyfikacji: 2020-02-20 11:57:34.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:07:58 | Data modyfikacji: 2020-01-03 13:13:16.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-03 13:02:02 | Data modyfikacji: 2020-01-03 13:04:51.

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:35:58.

Projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:33:56 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:35:11.

Projekt uchwały w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Modzerowskie.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:22:52 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:25:25.

Projekt uchwały w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:16:50 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:21:24.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:14:33 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:14:58.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:09:11 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:11:44.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:06:00 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:06:47.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2034.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 09:02:07 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:03:13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:59:36 | Data modyfikacji: 2019-12-20 09:04:27.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:53:34 | Data modyfikacji: 2019-12-20 08:56:34.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:41:20 | Data modyfikacji: 2019-12-20 08:44:13.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-20 08:39:00 | Data modyfikacji: 2019-12-20 08:44:01.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:19:13.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 14:07:38.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:57:14 | Data modyfikacji: 2019-11-21 14:01:40.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:54:00.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:48:13.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:41:43 | Data modyfikacji: 2019-11-21 13:44:32.

Projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:31:15.

Projekt uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:25:31.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:21:50.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:19:12.

Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:15:16.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:12:07.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 13:07:41 | Data modyfikacji: 2019-11-21 13:07:59.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-25 09:38:30 | Data modyfikacji: 2019-10-25 09:39:04.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetowego

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:19:56 | Data modyfikacji: 2019-10-25 09:36:28.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 10:01:18.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 09:54:55 | Data modyfikacji: 2019-10-24 09:55:41.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 09:42:57 | Data modyfikacji: 2019-10-24 09:45:45.

Projekt uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-10-24 09:33:35.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:16:44 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:28:56.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 12:14:46 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:18:23.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujwska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:48:14 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:02:56.

Projekt uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:38:56 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:04:34.

Projekt uchwały w sprawie zaliczenia drogi do kategori dróg gminnych

Załącznik

 projekt uchwały

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-05 11:33:24 | Data modyfikacji: 2019-09-05 12:04:54.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:08:15.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-26 09:07:47 | Data modyfikacji: 2019-07-26 09:09:57.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-24 12:30:49 | Data modyfikacji: 2019-07-24 12:55:45.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:13:49.

Projekt uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:11:17.

Projekt uchwały w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:04:02.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 12:01:06.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:58:50.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:52:03.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:49:08.

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:35:40.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:34:00.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-07-22 11:21:15.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 15:02:51 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:03:02.

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:59:44.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:57:47.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:56:13 | Data modyfikacji: 2019-06-19 15:07:47.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:54:12 | Data modyfikacji: 2019-06-19 14:54:31.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

 pobierz

Opublikowane przez: Izabela Nadolona | Data wprowadzenia: 2019-06-19 14:50:21 | Data modyfikacji: 2019-06-19 14:53:24.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:03:41.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 15:01:39.

Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:59:25.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Izbica Kujawska z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:57:28.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:55:58.

Opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Gminy Izbica Kujawska sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 rok wraz z informacją o stanie mienia gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:44:29 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:50:41.

Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2018

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:35:36.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:27:53 | Data modyfikacji: 2019-05-24 14:28:03.

Projekt uchwały w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:25:14.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia granic ich obwodów

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:14:16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-24 14:10:21.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-16 14:24:33.

Projekt uchwały w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej i Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i utworzenia Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:42:28.

Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:40:35.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2023.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:38:54.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:36:36 | Data modyfikacji: 2019-04-19 12:37:06.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok.

 uchwal12.pdf

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:33:44.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:31:54.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:30:06.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-04-19 12:27:05 | Data modyfikacji: 2019-04-19 12:29:04.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-03-29 14:18:37.

Projekt uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-18 14:58:32.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:19:49 | Data modyfikacji: 2019-02-28 15:20:05.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:12:30.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:11:39.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:09:15.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:08:30.

Projekt uchwały w sprawie konsultacji organizacji i zakresu działania jednostki pomocnicze

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:05:30.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:02:48.

Projekt uchwały w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 15:01:15.

Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:55:22.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2019”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:53:04.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:50:29 | Data modyfikacji: 2019-02-28 14:50:47.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-28 14:48:26.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:17:23.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:16:13.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:15:31.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:09:12.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:07:13.

Projekt uchwały w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 15:00:33.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:58:48.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:57:42.

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:56:44.

Projekt uchwały w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:54:02.

Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:52:26.

Projekt uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:50:08.

Projekt uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:48:30.

Projekt uchwały w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:47:24.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbicy Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:46:53.

Projekt uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:44:58.

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:41:26.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:40:06.

Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:35:43.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-28 14:07:32.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:08:29.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:06:22.

Projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:03:44.

Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 13:00:02.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:53:07 | Data modyfikacji: 2019-01-04 13:02:01.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:50:02.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-04 12:41:12.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:01:17.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 15:00:26.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz ich użytkownika wieczystego

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:59:39.

Projekt uchwały w sprawie konsultacji zmian w statutach jednostek pomocniczych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:58:35.

Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:51:09.

Projekt uchwały w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:47:28.

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:38:31.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:37:35.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:35:26.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-20 14:34:29.

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2017/2018

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:07:56.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:03:43.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:02:18.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 09:00:24.

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 08:58:20.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 08:54:57.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 08:53:58.

Projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:51:10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:34:04 | Data modyfikacji: 2018-11-28 13:34:24.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-28 13:30:57.

Projekt uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:38:20.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:36:29.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:29:32 | Data modyfikacji: 2018-10-24 13:29:45.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-10-24 13:27:16.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:52:41.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:51:34.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:49:55.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:47:58.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:29:50 | Data modyfikacji: 2018-09-27 14:30:07.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-09-27 14:25:18 | Data modyfikacji: 2018-09-27 14:25:37.

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:29:11 | Data modyfikacji: 2018-08-30 12:06:52.

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia zadania z zakresu administracji rządowej dotyczącego odpłatnego utrzymania grobów wojennych położonych na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:26:00.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:20:10.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:12:18.

Projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 14:09:24.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:55:28 | Data modyfikacji: 2018-08-14 13:57:33.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:50:17 | Data modyfikacji: 2018-08-14 13:53:18.

Projekt uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków i opłat stanowiących dochody budżetu Gminy Izbica Kujawska instrumentem płatniczym

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-08-14 13:23:11.

Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstw od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:04:07.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:02:05.

Projekt uchwały w sprawie zweryfikowania regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 14:00:12 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:16:16.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:52:52 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:13:10.

Projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-07-18 13:49:07 | Data modyfikacji: 2018-07-18 14:09:50.

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż budynków mieszkalnych jednolokalowych wraz ze sprzedażą gruntu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:04:29.

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-06-20 13:02:43 | Data modyfikacji: 2018-06-20 13:03:39.

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok