INFORMACJA DOTYCZĄCA  PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2021 ROKU

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945) Powiat  Włocławski realizuje zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:


1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

 

2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

3) sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub

 

3a) nieodpłatną mediację, lub


4) sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie

obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieopłatną mediację


 
PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE
PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI


Powiat Włocławski w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione  mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Szczegółowy harmonogram działania punktów i filii punktów nieodpłatnej pomocy prawnej: 

 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalu

Urząd Miejski w Kowalu,  ul. Piwna 24

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30

 • Wtorek 15:30 – 19:30

 • Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim

Centrum Kultury, ul. Wojska Polskiego 22

 • Czwartek 15:30 – 19:30

 • Piątek 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów.

 1. Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim


Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego)

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30

 • Wtorek 15:30 – 19:30

 • Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu 

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2

 • Czwartek 15:30 – 19:30

 • Piątek 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów i radców prawnych  według harmonogramów.

 1. Punkt Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Lubrańcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca 4

 • Poniedziałek 15:30 – 19:30

 • Wtorek 15:30 – 19:30

 • Środa 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Stowarzyszenie ,,Sursum Corda’’

 

Filia punktu Nieodpłatnej  Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej  

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32

 • Czwartek 15:30 – 19:30

 • Piątek 15:30 – 19:30

W punkcie pomoc udzielana jest przez Stowarzyszenie ,,Sursum Corda’’


OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ

Kto może skorzystać z pomocy prawnej? Każdy, kto znajduje się w sytuacji, w której nie może ponieść kosztów odpłatnej pomocy i złoży takie oświadczenie w punkcie, w którym świadczona jest nieodpłatna pomoc, nieodpłatne poradnictwo obywatelskie lub nieodpłatna mediacja.

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje także osobie fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą (osoba samozatrudniona) niezatrudniającej innych osób w ciągu ostatniego roku. Nieodpłatna pomoc prawna dla samozatrudnionych przedsiębiorców ma charakter pomocy de minimis.

 

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA POMOCY

 • dowód osobisty (paszport, lub inny dokument stwierdzający tożsamość – w przypadku braku numeru PESEL) -  w celu wypełnienia oświadczenia o niemożności ponoszenia kosztów odpłatnej pomocy prawnej;

 • dokumenty, które dotyczą twojego problemu – jeśli takie masz; możesz też po prostu opowiedzieć prawnikowi, doradcy lub mediatorowi o swoim problemie.

 • dla samozatrudnionych – wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, otrzymanej w roku, w którym ubiegasz się o nieodpłatną pomoc prawną oraz otrzymanej w ciągu 2 poprzedzających ją lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

 

ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY

 
Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

 • prawa cywilnego,

 • spraw karnych,

 • spraw administracyjnych,

 • ubezpieczenia społecznego,

 • spraw rodzinnych,

 • prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Doradca służy nieodpłatną poradą obywatelską. Zaproponuje działania  dostosowane do twojej indywidualnej sytuacji. Będzie cię wspierał w rozwiązaniu problemu. Wskaże przysługujące ci prawa i spoczywające na tobie obowiązki, a w razie potrzeby sporządzi wspólnie z tobą plan działania i pomoże w jego realizacji.

Prawnik udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej przykładowo w sytuacjach sporu z pracodawcą, spółdzielnią lub sąsiadem, reklamacji w sklepie. Udzieli informacji i przygotuje projekt potrzebnego pisma, w tych sprawach,  które nie toczą się przed sądem. A jeżeli sprawa jest już w sądzie, to napisze dla ciebie projekt pisma o zwolnienie z kosztów sądowych, ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Jeżeli jesteś w sporze i chcesz się porozumieć – skorzystaj z nieodpłatnej mediacji. Mediator przeprowadzi mediację pomiędzy tobą a inną osobą, grupą osób lub instytucją, jak np. bank, wspólnota mieszkaniowa, spółdzielnia itd. A jeśli nie jesteś pewien, czy mediacja znajdzie zastosowanie do twojej sprawy – przyjdź po informacje.  

Uwaga: Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są mediacje prowadzone ze skierowania sądu oraz sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Pomoc uzyskasz na terenie całego kraju, w każdym z ok. 1500 punktów. Nie obowiązuje rejonizacja. Wystarczy się zapisać na dyżur, każdy powiat prowadzi telefon do zapisów i informacji. Wiele urzędów udostępnia również rejestrację elektroniczną. Na początku wizyty w punkcie złożysz oświadczenie, że nie jesteś w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy.

Osoby z  trudnościami w poruszaniu lub komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy w dogodnym dla siebie miejscu, również w domu lub w miejscu wyposażonym w odpowiedni sprzęt wspomagający komunikację lub z dostępnym wsparciem tłumacza języka migowego.  Mogą one również uzyskać poradę w szczególnych formach, na przykład przez telefon,  komunikator internetowy.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/

Zapisy i informacje o zapisach na stronie internetowej: https://np.ms.gov.pl/

Informujemy o możliwości przekazania swojej opinii na temat udzielonej porady prawnej – w urnie umieszczonej w pomieszczeniu przeznaczonym do udzielania pomocy prawnej.

W wszystkich innych sprawach związanych ze sprawami społecznymi wskazówek udziela: Wydział Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego we Włocławku.

Tel: 54 230-46-39

e-mail: edukacja@powiat.wloclawski.pl

" target=_new>medium;">edukacja@powiat.wloclawski.pl

 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

 

http://pow-wloclawski.rbip.mojregion.info/nieodplatna-pomoc-prawna-oraz-edukacja-prawna/

 

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2017-12-27 09:56:27 | Data modyfikacji: 2021-11-19 13:50:25.
Data wprowadzenia: 2017-12-27 09:56:27
Data modyfikacji: 2021-11-19 13:50:25
Opublikowane przez: Liliana Zielińska