Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78 poz. 485) w dziale „Wolności i prawa polityczne”, w art. 63, przewiduje możliwość składania przez obywateli petycji, wniosków i skarg. Przepis ten stwierdza, że każdy obywatel ma prawo składać petycje, wnioski, skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą do organów władzy publicznej oraz do organizacji i instytucji społecznych w związku z wykonywanymi przez nie zadaniami. Ponadto przepis ten zawiera upoważnienie do uregulowania w ustawie trybu rozpatrywania petycji.
Od 6 września 2015 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z dnia 5 września 2014 r.) określająca zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Petycje można składać:

Korespondencyjnie na adres:

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

Pocztą elektroniczną:

na adres elektronicznej skrzynki podawczej: EPUAP

 

Osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:14:37 | Data modyfikacji: 2015-10-06 11:35:10.

Zobacz:
 Petycje bieżące jednokrotne .  Petycje bieżące wielokrotne . 
Data wprowadzenia: 2015-10-06 11:14:37
Data modyfikacji: 2015-10-06 11:35:10
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska