UCHWAŁA NR LXIV/604/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zasad przeznaczania do sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste oraz szczegółowych wytycznych sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:24:22.

UCHWAŁA NR LXIV/603/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:22:37.

UCHWAŁA NR LXIV/602/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie wsparcia w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:19:57 | Data modyfikacji: 2023-12-28 15:20:22.

UCHWAŁA NR LXIV/601/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będących w zakresie zadań własnych gminy.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:16:36.

UCHWAŁA NR LXIV/600/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:14:58.

UCHWAŁA NR LXIV/599/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2024–2028.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:10:17 | Data modyfikacji: 2023-12-28 15:10:56.

UCHWAŁA NR LXIV/598/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:08:36.

UCHWAŁA NR LXIV/597/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:06:39.

UCHWAŁA NR LXIV/596/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2024 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:04:25 | Data modyfikacji: 2023-12-28 15:05:07.

UCHWAŁA NR LXIV/595/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2024 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:12:32.

Uchwała Nr LXIV/594/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 22 grudnia 2023 rokuw sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2024-2039.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-29 09:03:51.

UCHWAŁA NR LXIV/593/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 22 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-28 15:26:18.

Uchwała Nr LXIV/592/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiiej z dnia 22 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023-2028.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7265


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7265

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-29 08:16:20 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:09:20.

UCHWAŁA NR LXIII/591/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.


 


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7843


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7843


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:59:59 | Data modyfikacji: 2023-12-29 10:56:14.

UCHWAŁA Nr LXIII/590/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:56:42.

UCHWAŁA Nr LXIII/589/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:21:34 | Data modyfikacji: 2023-12-06 11:22:39.

UCHWAŁA NR LXIII/588/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7842


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7842

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:16:23 | Data modyfikacji: 2023-12-29 10:57:47.

UCHWAŁA NR LXIII/587/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7841


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7841

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-06 11:11:24 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:00:43.

UCHWAŁA NR LXIII/586/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7840


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7840

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-06 10:35:06 | Data modyfikacji: 2023-12-29 10:58:57.

UCHWAŁA NR LXIII/585/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7839


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7839

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-12-06 10:26:39 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:01:28.

UCHWAŁA NR LXII/584/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej Izbicy Kujawskiej.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7051


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7051

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:26:00 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:05:13.

UCHWAŁA Nr LXII/583/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:13:59.

UCHWAŁA Nr LXII/582/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:10:13.

UCHWAŁA Nr LXII/581/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r.w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:07:28.

UCHWAŁA NR LXII/580/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Izbicy Kujawskiej.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7050


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7050

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:23:13 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:07:22.

UCHWAŁA Nr LXII/579/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy
Izbica Kujawska na 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:05:15.

UCHWAŁA NR LXII/578/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie do Rejestru Należności Publicznoprawnych danych dłużników oraz określenia rodzaju należności pieniężnych Gminy Izbica Kujawska, których dane przekazywane są do tego rejestru.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7049


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7049

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:20:33 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:03:23.

UCHWAŁA NR LXII/577/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:18:20.

UCHWAŁA NR LXII/576/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.7048


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=7048

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 13:16:17 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:06:15.

UCHWAŁA NR LXI/575/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJz dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023-2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-28 10:50:34.

UCHWAŁA NR LXI/574/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.6844


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=6844

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-03 07:39:42 | Data modyfikacji: 2023-12-29 11:04:28.

UCHWAŁA Nr LXI/573/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finanswoej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023-2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-11-08 13:06:47.

UCHWAŁA NR LX/572/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do porozumienia cywilnoprawnego o ustanowienia klastra energii.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-23 10:41:46.

UCHWAŁA NR LX/571/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie powołania członka Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-23 10:39:40.

UCHWAŁA NR LX/570/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. na renowację dzwonnicy przy kościele pw. Św. Stanisława BM.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-23 10:37:24.

UCHWAŁA NR LX/569/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. na renowację kościoła (kaplicy) pw. Św. Floriana w Sokołowie („na Pustyni”)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-23 10:34:29.

UCHWAŁA NR LX/568/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na realizację zadania w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, tj. na prace renowacyjne przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-23 09:54:32 | Data modyfikacji: 2023-10-23 10:32:25.

UCHWAŁA NR LX/567/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-23 09:31:27.

UCHWAŁA NR LX/566/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 października 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-23 09:29:00.

UCHWAŁA Nr LX/565/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 10 października 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023-2028.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-10-24 14:12:22.

UCHWAŁA Nr LIX/564/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 11:25:06.

UCHWAŁA Nr LIX/563/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 11:23:07.

UCHWAŁA Nr LIX/562/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 września 2023 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 11:19:56.

UCHWAŁA Nr LIX/561/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 września 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2022 rok.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 10:58:33.

UCHWAŁA Nr LIX/560/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 września 2023 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu oraz harmonogramu działań opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030, w tym trybu konsultacji.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5719


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5719

pobierz

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 10:50:29 | Data modyfikacji: 2023-09-19 11:37:30.

UCHWAŁA NR LIX/559/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 września 2023 r. w sprawie uchylenia uchwał.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 10:40:42.

UCHWAŁA NR LIX/558/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7 września 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 10:37:57.

UCHWAŁA NRLIX/557/2023 RADYMIEJSKIEJIZBICY KUJAWSKIEJ z dnia7 września2023 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5718


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5718

pobierz

Załącznk nr 2

Załącznik nr 3

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 10:32:01 | Data modyfikacji: 2023-09-19 11:34:52.

UCHWAŁA NR LIX/556/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 7września2023 r. zmieniającauchwałęw sprawiebudżetuna 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5717


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5717

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 09:42:44 | Data modyfikacji: 2023-09-19 11:36:16.

UCHWAŁA Nr LIX/555/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ  z dnia 7 września 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-19 09:04:18.

UCHWAŁA NR LVIII/554/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5138


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5138

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:56:12 | Data modyfikacji: 2023-08-17 12:30:00.

UCHWAŁA Nr LVIII/553/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:54:27.

UCHWAŁA Nr LVIII/552/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN KUJAWY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:52:32.

UCHWAŁA NR LVIII/551/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/244/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Izbica Kujawska.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5179


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5179

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:48:05 | Data modyfikacji: 2023-08-22 13:41:18.

UCHWAŁA Nr LVIII/550/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Izbica Kujawska dotyczących „Strategii rozwoju gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:46:14.

UCHWAŁA Nr LVIII/549/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:43:47.

UCHWAŁA NR LVIII/548/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:41:52.

UCHWAŁA NR LVIII/547/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.


 


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5136


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5136

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:40:00 | Data modyfikacji: 2023-08-18 11:53:25.

UCHWAŁA NR LVIII/546/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5135


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5135

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 13:37:25 | Data modyfikacji: 2023-08-17 12:36:33.

UCHWAŁA NR LVIII/545/2023 RADY MIEJSKIEJ IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.5134


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=5134

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-08-16 09:38:35 | Data modyfikacji: 2023-08-17 12:32:08.

UCHWAŁA Nr LVII/543/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-30 13:24:46.

UCHWAŁA Nr LVII/542/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-30 13:21:49.

UCHWAŁA Nr LVII/541/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Gminie Izbica Kujawska.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.4436


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=4436

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-30 13:20:14 | Data modyfikacji: 2023-07-05 08:36:15.

UCHWAŁA Nr LVII/540/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-30 13:17:48.

UCHWAŁA Nr LVII/539/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.4435


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=4435

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-30 13:10:47 | Data modyfikacji: 2023-07-05 08:31:17.

UCHWAŁA NR LVI/538/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-30 13:03:21.

UCHWAŁA NR LVI/537/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2022 rok wraz z rekomendacjami

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 12:22:00.

UCHWAŁA NR LVI/536/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska za lata 2019 - 2020.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 12:17:30.

UCHWAŁA NR LVI/535/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 12:04:24 | Data modyfikacji: 2023-06-01 12:07:00.

UCHWAŁA NR LVI/534/2023 Rady MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 11:55:13.

UCHWAŁA NR LVI/533/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 11:52:27.

UCHWAŁA NR LVI/532/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 11:50:02 | Data modyfikacji: 2023-06-01 11:50:30.

UCHWAŁA NR LVI/531/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.3748


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2023&poz=3748

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 11:45:58 | Data modyfikacji: 2023-06-02 08:26:28.

UCHWAŁA NR LVI/530/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-02 10:02:14 | Data modyfikacji: 2023-06-02 10:03:41.

UCHWAŁA NR LVI/529/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 11:39:05 | Data modyfikacji: 2023-06-01 11:39:52.

UCHWAŁA NR LVI/528/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 14:54:18.

UCHWAŁA NR LVI/527/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 18 maja 2023 r. w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-06-01 14:51:13.

UCHWAŁA NR LV/526/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LIV/502/2023 w sprawie "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2023”


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.2697


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/2697/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:39:33 | Data modyfikacji: 2023-04-18 15:01:44.

UCHWAŁA NR LV/525/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 r w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej za rok obrotowy 2022

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:36:58.

UCHWAŁA NR LV/524/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.2696


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/2696/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:33:35 | Data modyfikacji: 2023-04-18 15:04:03.

UCHWAŁA NR LV/523/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 r.w sprawie uchylenia uchwały Nr LIV/500/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.2695


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/2695/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:30:21 | Data modyfikacji: 2023-04-18 14:49:19.

UCHWAŁA NR LV/522/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2022 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:26:33.

UCHWAŁA NR LV/521/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 r.w sprawie nadania nazwy Placu Trzech Kultur i Tradycji Religijnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.2694


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/2694/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:22:20 | Data modyfikacji: 2023-04-18 14:59:03.

UCHWAŁA NR LV/520/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 202 3 r zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbi ca Kujawska na 202 3 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:18:42.

UCHWAŁA NR LV/519/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 r. w sprawie udzielenia w 2023 roku pomocy finansowej Gminie Wierzbinek z przeznaczeniem na prace konserwatorskie zabytku w kościele pw. Św. Jakuba w Mąkoszynie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:15:40.

UCHWAŁA NR LV/518/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 r.zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.2693


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/2693/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-18 13:12:34 | Data modyfikacji: 2023-04-18 14:53:45.

Uchwała Nr LV/517/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 11 kwietnia 2023 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-04-13 09:43:40 | Data modyfikacji: 2023-04-13 09:44:45.

UCHWAŁA NR LIV/516 /2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 202 3 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:21:08.

UCHWAŁA NR LIV/515 /2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 202 3 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:19:08.

UCHWAŁA NR LIV/514 /2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:16:08.

UCHWAŁA NR LIV/513/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:13:36.

UCHWAŁA NR LIV/512/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:11:26.

UCHWAŁA NR LIV/511/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJz dnia 14 marca 2023 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:08:42.

UCHWAŁA NR LIV/510/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:05:52.

UCHWAŁA NR LIV/509/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJz dnia 14 marca 2023 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Słubin.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:03:22.

UCHWAŁA NR LIV/508/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Ślazewo.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 15:00:10.

UCHWAŁA NR LIV/507/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Pustki.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:57:50.

UCHWAŁA NR LIV/506/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Hulanka.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:55:42.

UCHWAŁA NR LIV/505/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Ciepliny-Budy

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:52:15.

UCHWAŁA NR LIV/504/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Zaborowo.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:50:10.

UCHWAŁA NR LIV/503/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zmianę urzędowego rodzaju miejscowości Chotel.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:45:43.

UCHWAŁA NR LIV/502/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2023”


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.1949


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/1949/


 


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:43:43 | Data modyfikacji: 2023-03-22 09:33:48.

UCHWAŁA NR LIV/501/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.1948


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/1948/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:39:47 | Data modyfikacji: 2023-03-22 09:04:27.

UCHWAŁA NR LIV/500/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.1883


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/1883/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:37:18 | Data modyfikacji: 2023-03-21 09:40:52.

UCHWAŁA NR LIV/499/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:34:42.

UCHWAŁA NR LIV 498 /2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r w sprawie udzielenia w 2023 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko Katolickiej pw.Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konse rwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:32:34.

UCHWAŁA NR LIV/497/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.1947


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/1947/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:17:00 | Data modyfikacji: 2023-03-22 09:01:46.

UCHWAŁA Nr LIV/496/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 marca 2023 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-03-20 14:14:03 | Data modyfikacji: 2023-03-27 09:19:03.

UCHWAŁA NR LIII/495/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.799


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/799/

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:23:57 | Data modyfikacji: 2023-02-03 08:15:33.

UCHWAŁA NRLIII/494/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:22:29.

UCHWAŁA NR LIII/493/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 17 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.798


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/798/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:18:49 | Data modyfikacji: 2023-02-03 07:58:16.

UCHWAŁA NR LIII/492/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:14:48.

UCHWAŁA NR LIII/491/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:10:11.

UCHWAŁA NR LIII/490/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 10:05:51.

UCHWAŁA NR LIII/489/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przeniesienie przez PKP S.A. prawa użytkowania wieczystego gruntu, stanowiącego własność Skarbu Państwa, oznaczonego numerem ewidencyjnym działki 691 położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska wraz z prawem własności budowli znajdujących się na tej działce, stanowiącej drogę

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 09:59:34.

UCHWAŁA NR LIII/488/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.797


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/797/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 09:56:52 | Data modyfikacji: 2023-02-03 08:10:11.

UCHWAŁA NR LIII/487/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie zmiany Uchwały NR V/33/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2019r., poz 948) określającej zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.796


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/796/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 09:41:50 | Data modyfikacji: 2023-02-03 08:30:21.

UCHWAŁA NR LIII/486/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.795


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/795/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 09:23:27 | Data modyfikacji: 2023-02-03 08:26:37.

UCHWAŁA NR LIII/485/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów do placówek oświatowych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.794


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/794/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 09:18:54 | Data modyfikacji: 2023-02-03 08:24:18.

UCHWAŁA NR LIII/484/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w przydomowych oczyszczalniach ścieków i transportu nieczystości ciekłych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.793


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/793/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 09:09:23 | Data modyfikacji: 2023-02-03 08:22:53.

UCHWAŁA NR LIII/483/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.792


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/792/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 09:03:56 | Data modyfikacji: 2023-02-03 07:59:49.

UCHWAŁA NR LIII/482/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.791


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/791/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 09:00:28 | Data modyfikacji: 2023-02-03 08:18:53.

UCHWAŁA NR LIII/481/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 stycznia 2023 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-02-01 08:56:51 | Data modyfikacji: 2023-02-01 08:57:56.

UCHWAŁA NR LII/480/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 16 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2023 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.506


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/506/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-20 14:12:26 | Data modyfikacji: 2023-01-23 12:08:41.

UCHWAŁA Nr LII/479/2023 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 16 stycznia 2023 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-19 13:19:34.

UCHWAŁA Nr LI/478 /2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pasieka na lata 2022 -2030

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:33:44.

UCHWAŁA Nr LI/477 /2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Augustynowo na lata 2022- 2030

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:29:01.

UCHWAŁA Nr LI/476/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o uroczyste uczczenia 100 rocznicy uchwalenia pierwszej - Polskiej Republikańskiej Konstytucji (Konstytucji Marcowej) z 1921/22 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:25:54.

UCHWAŁA NR LI/475/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:23:36.

UCHWAŁA Nr LI/474/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:21:05.

Uchwała Nr LI/473/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2023 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:18:55 | Data modyfikacji: 2023-01-11 13:38:34.

UCHWAŁA NR LI/472/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2023 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2023.315


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2023/315/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:17:54 | Data modyfikacji: 2023-01-11 12:32:02.

UCHWAŁA Nr LI/471/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2023–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:16:45 | Data modyfikacji: 2023-01-11 13:55:31.

UCHWAŁA NR LI/470/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:15:48 | Data modyfikacji: 2023-01-09 08:13:55.

UCHWAŁA Nr LI/469/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2022 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2023-01-03 14:11:07 | Data modyfikacji: 2023-01-11 13:50:29.

UCHWAŁA NR L/468/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 14 grudnia 2022 r.zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.7125


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/7125/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-30 12:45:34 | Data modyfikacji: 2023-01-09 09:02:33.

UCHWAŁA Nr XLIX/467/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:58:10.

UCHWAŁA Nr XLIX/466/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r.w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2021 rok

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:53:35.

UCHWAŁA Nr XLIX/465/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:48:48.

UCHWAŁA Nr XLIX/464/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.6938


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/6938/

pobierz

Załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:45:04 | Data modyfikacji: 2023-01-05 15:14:51.

UCHWAŁA Nr XLIX/463/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o zniesienie urzędowych nazw miejscowości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:31:47 | Data modyfikacji: 2022-12-09 09:43:03.

UCHWAŁA Nr XLIX/462/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r.zmieniająca Uchwałę Nr XLVIII/453/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 09:28:12.

UCHWAŁA Nr XLIX/461/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r.w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Żwirki i Wigury 14 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 08:52:21 | Data modyfikacji: 2022-12-09 09:25:35.

UCHWAŁA Nr XLIX/460/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 08:50:13.

UCHWAŁA Nr XLIX/459/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 08:47:21.

UCHWAŁA Nr XLIX/458/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r.w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu niepełnosprawnych dzieci, młodzieży i uczniów oraz rodziców do placówek oświatowych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.6904


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/6904/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 08:45:00 | Data modyfikacji: 2023-01-09 09:04:13.

UCHWAŁA NR XLIX/457/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.6937


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/6937/

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 08:42:55 | Data modyfikacji: 2023-01-05 15:19:56.

UCHWAŁA NR XLIX/456/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-12-09 08:39:53 | Data modyfikacji: 2022-12-19 14:37:33.

UCHWAŁA NR XLVIII/455/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r.zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5825


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5825/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 15:01:22 | Data modyfikacji: 2023-01-05 15:22:29.

UCHWAŁA NR XLVIII/454/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5886


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5886/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:59:23 | Data modyfikacji: 2023-01-09 09:06:50.

UCHWAŁA NR XLVIII/453/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:56:44.

UCHWAŁA NR XLVIII/452/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r.w sprawie ustalenia opłaty targowej DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5824


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5824/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:52:33 | Data modyfikacji: 2023-01-09 09:24:19.

UCHWAŁA NR XLVIII/451/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5823


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5823/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:50:36 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:20:15.

UCHWAŁA NR XLVIII/450/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5822


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5822/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:48:11 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:21:42.

UCHWAŁA NR XLVIII/449/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5821


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5821/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:43:06 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:23:17.

UCHWAŁA NR XLVIII/448/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r.zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:40:36.

Uchwała Nr XLVIII/447/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 listopada 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/362/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2022 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:37:45.

UCHWAŁA NR XLVIII/446/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5820


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5820/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:34:52 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:24:55.

UCHWAŁA NR XLVIII/445/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 3 listopada 2022r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 14:31:11 | Data modyfikacji: 2022-11-14 14:31:50.

UCHWAŁA NR XLVII/444/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 15:00:19.

UCHWAŁA NR XLVII/443/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:54:31.

UCHWAŁA NR XLVII/442/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:51:17.

UCHWAŁA NR XLVII/441/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5029


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5029/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:47:42 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:26:54.

UCHWAŁA NR XLVII/440/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.5028


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/5028/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:35:33 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:29:13.

Uchwała Nr XLVII/439/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-10-05 14:28:04 | Data modyfikacji: 2022-10-05 14:28:43.

UCHWAŁA NR XLVI/438/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 9 września 2022 r.w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4571


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4571/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:59:12 | Data modyfikacji: 2023-01-05 15:06:17.

UCHWAŁA NR XLVI/437/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 9 września 2022 r.zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-12 13:56:43.

UCHWAŁA NR XLV/436/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie oraz przystąpienie do Stowarzyszenia WŁOF - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:35:08.

UCHWAŁA NR XLV/435/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r.w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:29:05.

UCHWAŁA NR XLV/434/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4482


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4482/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:26:38 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:31:57.

UCHWAŁA NR XLV/433/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbica Kujawska na rok szkolny 2022/2023


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4481


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4481/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:24:11 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:33:47.

UCHWAŁA NR XLV/432/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu i ćwiczeniu


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4480


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4480/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:21:47 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:37:03.

UCHWAŁA NR XLV/431/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujaws ka na 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:18:36.

UCHWAŁA NR XLV/430/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.4531


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/4531/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:16:48 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:39:16.

UCHWAŁA NR XLV/429/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r. z w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-09-06 11:13:43 | Data modyfikacji: 2022-09-06 14:59:03.

UCHWAŁA NR XLIV/428/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3640


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3640/

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:27:09 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:41:12.

UCHWAŁA NR XLIV/427/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:24:27.

UCHWAŁA NR XLIV/426/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r.w sprawie regulaminu korzystania z terenu rekreacji w Izbicy Kujawskiej


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3639


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3639/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:22:34 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:44:12.

UCHWAŁA NR XLIV/425/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawsk a na 2022 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:20:40.

UCHWAŁA NR XLIV/424/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3638


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3638/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:17:45 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:47:33.

UCHWAŁA NR XLIV/423/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz nadania mu statutu


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3637


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3637/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:05:28 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:49:07.

UCHWAŁA NR XLIV/422/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3636


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3636/

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 13:01:20 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:50:59.

UCHWAŁA NR XLIV/421/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.3635


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/3635/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 12:59:01 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:52:37.

UCHWAŁA NR XLIV/420/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-07-06 12:56:23.

UCHWAŁA NR XLIII/419/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2021 rok wraz z rekomendacjami

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:41:10.

UCHWAŁA NR XLIII/418/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:34:48.

UCHWAŁA NR XLIII/417/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie nadania nazwy Placu im. Justyny Chopinowej


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2997


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2997/

pobierz

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:30:26 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:55:25.

UCHWAŁA NR XLIII/416/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2996


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2996/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:28:10 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:57:41.

UCHWAŁA NR XLIII/415/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy są zobowiązani zawrzeć umowę na odbieranie odpadów komunalnych oraz za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2995


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2995/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:25:26 | Data modyfikacji: 2023-01-10 08:59:38.

UCHWAŁA NR XLIII/414/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2994


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2994/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:22:43 | Data modyfikacji: 2023-01-10 09:01:37.

UCHWAŁA NR XLIII/413/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:20:30.

UCHWAŁA NR XLIII/412/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:17:50.

UCHWAŁA NR XLIII/411/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:14:53.

UCHWAŁA NR XLIII/410/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:12:27.

UCHWAŁA NR XLIII/409/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-05-31 14:09:15.

UCHWAŁA NR XLII/408/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:35:34.

UCHWAŁA NR XLII/407/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2561


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2561/

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:31:44 | Data modyfikacji: 2023-01-10 09:03:39.

UCHWAŁA NR XLII/406/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2022 r.w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2560


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2560/

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:28:26 | Data modyfikacji: 2023-01-10 09:05:25.

UCHWAŁA NR XLII /405 /2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania z realizacji planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej za rok obrotowy 2021

pobierz

załącznik nr 1

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:25:40.

UCHWAŁA NR XLII/404/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJz dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2559


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2559/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:22:05 | Data modyfikacji: 2023-01-10 09:07:12.

UCHWAŁA NR XLII/403/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 kwietnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.2558


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/2558/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:19:48 | Data modyfikacji: 2023-01-10 09:09:07.

Uchwała XLII/402/2022 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 kwiatenia 2022 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-29 13:17:26.

UCHWAŁA Nr XLI/401/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach na terenie Gminy Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1772


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1772/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:53:21 | Data modyfikacji: 2023-01-10 09:10:35.

UCHWAŁA Nr XLI/400/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu przez rolników i ich domowników


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1771


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1771/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:33:57 | Data modyfikacji: 2023-01-10 09:12:39.

UCHWAŁA Nr XLI/399/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:28:13.

UCHWAŁA Nr XLI/398/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2021 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:24:30.

UCHWAŁA Nr XLI/397/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:12:23.

UCHWAŁA Nr XLI/396/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:09:32.

UCHWAŁA Nr XLI/395/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 10:04:53.

UCHWAŁA Nr XLI/394/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:57:56.

UCHWAŁA Nr XLI/393/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:48:35 | Data modyfikacji: 2022-04-01 11:04:36.

UCHWAŁA Nr XLI/392/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. 11 Listopada 12 wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:35:54.

UCHWAŁA Nr XLI/391/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJz dnia 29 marca 2022 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2022


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1770


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1770/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:33:05 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:56:12.

UCHWAŁA Nr XLI/390/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska i sposobu jej rozliczania


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1769


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1769/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:30:48 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:54:22.

UCHWAŁA Nr XLI/389/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:26:50.

UCHWAŁA Nr XLI/388/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r.w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:24:21.

UCHWAŁA Nr XLI/387/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie udzielenia w 2022 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konse rwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 09:22:02.

UCHWAŁA NR XLI/386/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 marca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1768


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1768/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-04-01 14:33:36 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:52:23.

UCHWAŁA Nr XL/385 /2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 08:26:48.

UCHWAŁA NR XL/384/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1149


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1149/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 08:23:05 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:50:25.

UCHWAŁA Nr XL/383 /2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Żwirki i Wigury wraz z pomieszczeniem przynależnym i udziałem we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 08:19:50.

UCHWAŁA Nr XL/382/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska.


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1148


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1148/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-04 08:15:57 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:48:28.

UCHWAŁA Nr XL/381/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1147


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1147/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:26:39 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:46:31.

UCHWAŁA Nr XL/380 /2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1146


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1146/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:24:36 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:43:55.

UCHWAŁA NR XL/379/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1145


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1145/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:22:27 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:42:21.

UCHWAŁA Nr XL/378/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 202 2 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizację Projektu „Ośrodki wsparcia pełne WERWY w województwie kujawsko-pomorskim”.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:18:34.

UCHWAŁA NR XL/377/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/361/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu na 2022 rok


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.1144


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/1144/

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:14:17 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:40:57.

Uchwała Nr XL/376/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawskana lata 2022–2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-03 15:08:36 | Data modyfikacji: 2022-03-04 08:36:52.

UCHWAŁA Nr XXXIX/375/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia woli utworzenia stowarzyszenia z gminami wchodzącymi w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Włocławka oraz Powiatem Włocławskim

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:58:39.

UCHWAŁA Nr XXXIX/374/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej" i nadania jej statutu.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:56:44.

UCHWAŁA NR XXXIX/373/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022. 330)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=330

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:52:12 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:49:37.

UCHWAŁA Nr XXXIX/372/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. zamieniająca uchwałę w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:48:47.

UCHWAŁA Nr XXXIX/371/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2022 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:43:38.

UCHWAŁA Nr XXXIX/370/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2022 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:41:32.

UCHWAŁA Nr XXXIX/369/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2022 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-11 14:38:22.

UCHWAŁA NR XXXIX/368/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:30:31.

UCHWAŁA NR XXXIX/367/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028”

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:28:13.

UCHWAŁA NR XXXIX/366/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie przystąpienia Gminy Izbica Kujawska do Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia Samorządowego „Salutaris&rdquo


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.5950


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/5950/

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:26:11 | Data modyfikacji: 2023-01-11 11:00:02.

UCHWAŁA NR XXXIX/365/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:24:02 | Data modyfikacji: 2023-01-11 10:57:07.

UCHWAŁA NR XXXIX/364/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:19:11.

UCHWAŁA NR XXXIX/363/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska na dofinansowanie kosztów wymiany systemów ogrzewania węglowego na nowe ekologiczne źródła ogrzewania na terenie Gminy Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.329


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2022/329/

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:17:23 | Data modyfikacji: 2023-01-11 09:55:24.

UCHWAŁA NR XXXIX/362/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2022 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:15:17.

UCHWAŁA NR XXXIX/361/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Izbica Kujawska na 2022 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022. 328)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=328

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:09:02 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:53:17.

UCHWAŁA NR XXXIX/360/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2038.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 15:03:20 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:23:35.

UCHWAŁA NR XXXIX/359/2021 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. wsprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022. 327)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2022&poz=327

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:42:21 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:52:07.

UCHWAŁA Nr XXXIX/358/2021 RADY IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-01-10 14:28:57.

Uchwała Nr XXXVIII/357/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej” i nadania jej statutu

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:50:46.

Uchwała Nr XXXVIII/356/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:19:36.

Uchwała Nr XXXVIII/355/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 6519)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6519

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:18:33 | Data modyfikacji: 2022-02-16 09:43:10.

Uchwała Nr XXXVIII/354/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.6518


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/6518/

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:17:34 | Data modyfikacji: 2023-01-10 10:38:39.

Uchwała Nr XXXVIII/353/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:16:36 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:30:17.

Uchwała Nr XXXVIII/352/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi


 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 6517)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6517

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:13:15 | Data modyfikacji: 2022-02-16 09:43:58.

Uchwała Nr XXXVIII/351/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska


 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 6516)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6516

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:11:35 | Data modyfikacji: 2022-02-16 09:45:05.

Uchwała Nr XXXVIII/350/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 6515)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6515

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:10:34 | Data modyfikacji: 2022-02-16 09:31:30.

Uchwała Nr XXXVIII/349/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:09:23.

Uchwała Nr XXXVIII/348/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyznania diety dla przewodniczących organów jednostek pomocniczych Gminy i Miasta Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:08:22 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:31:33.

Uchwała Nr XXXVIII/347/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:07:04.

Uchwała Nr XXXVIII/346/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz nadania mu statutu


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  6514)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6514

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:04:52 | Data modyfikacji: 2022-06-03 15:21:37.

Uchwała Nr XXXVIII/345/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Utraciła moc z dniem 6 grudnia 2022r, zgodnie z UCHWAŁĄ Nr XLIX/467/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 6 grudnia 2022 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:02:34 | Data modyfikacji: 2023-01-11 09:12:29.

Uchwała Nr XXXVIII/344/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.6513)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=6513

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 10:45:43 | Data modyfikacji: 2022-02-16 09:41:11.

Uchwała Nr XXXVIII/343/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-12-08 11:54:46.

Uchwała Nr XXXVII/342/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Izbicy Kujawskiej


 

uchwała

załącznik

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:44:41 | Data modyfikacji: 2023-01-11 09:59:43.

Uchwała Nr XXXVII/341/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/278/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:41:41.

Uchwała Nr XXXVII/340/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej oraz Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:40:34.

Uchwała Nr XXXVII/339/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkiem na terenie gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:39:28.

Uchwała Nr XXXVII/338/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt, maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie oraz zwolnienia od ponoszonych opłat za pobyt dziecka w Żłobku Samorządowym w Izbicy Kujawskiej.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5621)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5621

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:38:06 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:20:29.

Uchwała Nr XXXVII/337/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie utworzenia Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej oraz nadania mu statutu.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.5620)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5620

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:36:48 | Data modyfikacji: 2022-02-16 09:22:11.

Uchwała Nr XXXVII/336/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5619


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5619)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:35:34 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:19:42.

Uchwała Nr XXXVII/335/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanków komunikacji zbiorowej przy drogach powiatowych.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:34:19.

Uchwała Nr XXXVII/334/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 5618)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5618

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:33:07 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:18:32.

Uchwała Nr XXXVII/333/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

uchwała

załącznik

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:29:09 | Data modyfikacji: 2021-11-12 09:31:12.

Uchwała Nr XXXVII/332/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu oraz harmonogramu działań opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2030

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:28:21.

Uchwała Nr XXXVII/331/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Izbica Kujawska.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5617)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5617

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:27:14 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:45:55.

Uchwała Nr XXXVII/330/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:25:20.

Uchwała Nr XXXVII/329/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5616)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5616

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:22:42 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:23:10.

Uchwała Nr XXXVII/328/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5615)

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5615

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:21:38 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:12:48.

Uchwała Nr XXXVII/327/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5614)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5614

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:20:18 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:10:19.

Uchwała Nr XXXVII/326/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 5613)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5613

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:19:11 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:07:34.

Uchwała Nr XXXVII/325/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.  5612)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=5612)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 09:17:33 | Data modyfikacji: 2022-02-16 11:08:45.

Uchwała Nr XXXVII/324/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 10:12:30 | Data modyfikacji: 2021-11-12 10:14:56.

Uchwała Nr XXXVI/323/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4786)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4786

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:54:44 | Data modyfikacji: 2022-02-16 09:57:57.

Uchwała Nr XXXVI/322/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.


 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4933)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4933

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:52:49 | Data modyfikacji: 2022-02-16 10:04:54.

Uchwała Nr XXXVI/321/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. uchylająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4932)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4932

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:50:48 | Data modyfikacji: 2022-02-16 10:00:37.

Uchwała Nr XXXVI/320/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Izbica Kujawska za lata 2017-2018.

Załącznik

 uchwała

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:46:30 | Data modyfikacji: 2021-10-07 14:48:38.

Uchwała Nr XXXVI/319/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

Uchwała

Załącznik

Załącznik

Załącznik

Załącznik

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:37:50 | Data modyfikacji: 2021-10-07 14:44:47.

Uchwała Nr XXXVI/318/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021. 4931)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4931

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-10-07 14:24:46 | Data modyfikacji: 2022-02-16 09:59:30.

Uchwała Nr XXXVI/317/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 września 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

Uchwała

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-10-04 10:00:04 | Data modyfikacji: 2021-10-04 10:00:30.

Uchwała Nr XXXV/316/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie ustalenia cen biletów i opłat w przewozie autobusami w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Izbica Kujawska oraz ustalenia Regulaminu przewozów w tym transporcie.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4548)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4548

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-09-15 14:24:51 | Data modyfikacji: 2021-09-20 08:48:02.

UCHWAŁA Nr XXXV/315/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 15 września 2021 r. w sprawie utworzenia linii autobusowych i wyrażenia zgody na zawarcie umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Izbica Kujawska.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-09-15 14:19:16 | Data modyfikacji: 2021-09-15 14:34:35.

Uchwała Nr XXXIV/314/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Izbicę Kujawsk.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4209)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4209

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:47:37 | Data modyfikacji: 2021-09-03 13:50:18.

Uchwała Nr XXXIV/313/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:43:48 | Data modyfikacji: 2021-08-30 09:44:32.

Uchwała Nr XXXIV/312/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy dla Powiatu Włocławskiego przy wykonaniu remontu ciągu pieszego przy drodze powiatowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:38:12.

Uchwała Nr XXXIV/311/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Izbica Kujawska na rok szkolny 2021/2022.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4208)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4208

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:34:25 | Data modyfikacji: 2021-09-03 13:55:03.

Uchwała Nr XXXIV/310/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie projektu zmian w regulaminie dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawsk.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:09:02.

Uchwała Nr XXXIV/309/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4207)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4207


 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 09:04:58 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:04:28.

Uchwała Nr XXXIV/308/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4206)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4206

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-30 08:47:18 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:00:01.

Uchwała Nr XXXIV/307/2021 Rada Miejska w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Izbica Kujawska.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4205)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4205

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:54:42 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:11:58.

Uchwała Nr XXXIV/306/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie części zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego i zawarcia porozumienia.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:51:07.

Uchwała Nr XXXIV/305/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie wstępnej lokalizacji przystanku komunikacji zbiorowej przy drodze wojewódzkiej Nr 269.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:45:30.

Uchwała Nr XXXIV/304/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Izbica Kujawska.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4204)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4204

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:34:20 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:14:33.

Uchwała Nr XXXIV/303/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4203)


http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4203

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:30:13 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:13:18.

Uchwała Nr XXXIV/302/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy    ul.    Warszawskiej    12    wraz    z    pomieszczeniami    przynależnymi    i    udziałami    we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 13:16:56 | Data modyfikacji: 2021-08-27 13:17:56.

Uchwała Nr XXXIV/301/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej  z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały
N
r XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.4202)

http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=4202

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3

załącznik nr 4

załącznik nr 5

załącznik nr 6

załącznik nr 7

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 12:47:16 | Data modyfikacji: 2021-09-03 14:16:19.

Uchwała Nr XXXIV/300/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

pobierz

załącznik nr 1

załącznik nr 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 09:43:34 | Data modyfikacji: 2021-08-27 09:44:08.

Uchwała Nr XXXIV/299/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 23 sierpnia 2021 roku w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-08-27 09:35:44 | Data modyfikacji: 2021-08-27 09:36:42.

Uchwała Nr XXXIII/298/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 lipca 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.
(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3810)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=3810

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-07-20 14:11:19 | Data modyfikacji: 2021-07-23 08:35:31.

Uchwała NR XXXII/297/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca 2021 r.w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej utworzenia szkół dla dorosłych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 15:04:26.

Uchwała Nr XXXII/296/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 czerwca2021r. w sprawie zmiany uchwały NrXXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.

(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3234)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/3234/

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-28 14:58:33 | Data modyfikacji: 2021-06-29 09:45:53.

Uchwała Nr XXXI/295/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 roku zmieniajacą uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbicy Kujawska.
(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3053)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/3053/

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-15 13:10:55 | Data modyfikacji: 2021-06-16 12:10:59.

Uchwała Nr XXXI/294/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego.
(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3052)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/3052/

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:58:47 | Data modyfikacji: 2021-06-16 12:14:42.

Uchwała Nr XXXI/293/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:44:46.

Uchwała Nr XXXI/292/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok.
(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.3051)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/legalact/2021/3051/

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-15 12:33:05 | Data modyfikacji: 2021-06-16 12:12:29.

Uchwała Nr XXXI/291/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021–2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-16 12:43:19 | Data modyfikacji: 2021-06-16 12:43:49.

Uchwała Nr XXXI/290/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-15 11:19:05.

Uchwała Nr XXXI/289/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r.w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-15 11:07:30.

Uchwała Nr XXXI/288/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 8 czerwca 2021 r.w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufani.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-06-15 10:57:59 | Data modyfikacji: 2021-06-15 10:58:52.

Uchwała Nr XXX/287/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok wraz z rekomendacjami.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:58:59.

Uchwała Nr XXX/286/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2020 rok.

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:53:46.

Uchwała Nr XXX/285/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej wydania opinii w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:28:04.

Uchwała Nr XXX/284/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:21:46.

Uchwała Nr XXX/283/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie pomników przyrody znajdujących się na terenie Gminy Izbica Kujawska. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2638)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2638

pobierz

Załącznik 1

Załącznik 2

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:11:21 | Data modyfikacji: 2021-05-24 13:16:08.

Uchwała Nr XXX/282/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych placówkach przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska.(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.2639)
http://edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2021&poz=2639

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 14:02:44 | Data modyfikacji: 2021-05-24 13:18:18.

Uchwała Nr XXX/281/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomośc.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 13:58:45.

Uchwała Nr XXX/280/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkownika wieczystego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 13:10:10.

Uchwała Nr XXX/279/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 13:06:09.

Uchwała Nr XXX/278/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Słubickiego 4 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 13:02:16.

Uchwała Nr XXX/277/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych w miejscowości Izbica Kujawska przy ul. Warszawskiej 12 wraz z pomieszczeniami przynależnymi i udziałami we współwłasności nieruchomości wspólnej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 12:51:38.

Uchwała Nr XXX/276/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowe.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 12:48:26.

Uchwała Nr XXX/275/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej „KZN - Toruńskisp. z o.o.”

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-05-19 12:45:01.

Uchwała Nr XXIX/274/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie powierzenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej uprawnienia do ustalenia cen opłat za usługi komunalne oraz za korzystanie z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.


(DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.1957)


DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2022.198


Utraciła moc z dniem 31 sierpnia 2022, zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLV/434/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie ustalenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnianych w szkołach i przedszkolu, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-04-07 09:34:59 | Data modyfikacji: 2023-01-11 13:34:14.

Uchwała Nr XXIX/273/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-07 09:17:34.

Uchwała Nr XXIX/272/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 13:59:15.

Uchwała Nr XXIX/271/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 13:42:48 | Data modyfikacji: 2021-04-07 12:33:27.

Uchwała Nr XXIX/270/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 13:34:20.

Uchwała Nr XXIX/269/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 13:22:17.

Uchwała Nr XXIX/268/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2020 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 13:15:53.

Uchwała Nr XXIX/267/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wskazania uczniom klasy IIIc Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.1956)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 13:09:35 | Data modyfikacji: 2021-04-09 10:18:26.

Uchwała Nr XXIX/266/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uchwalenia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2021”. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.1955)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 13:00:36 | Data modyfikacji: 2021-04-09 10:19:01.

Uchwała Nr XXIX/265/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jezioro Modzerowskie.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 12:46:29.

Uchwała Nr XXIX/264/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.1954)

pobierz

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 18

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 10:04:59 | Data modyfikacji: 2021-04-09 08:25:14.

Uchwała Nr XXIX/263/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-04-06 09:46:11 | Data modyfikacji: 2021-04-07 12:34:34.

Uchwała Nr XXVIII/262/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-12 09:13:21.

Uchwała Nr XXVIII/261/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-12 09:06:33 | Data modyfikacji: 2021-02-12 09:07:57.

Uchwała Nr XXVIII/260/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-12 09:03:55.

Uchwała Nr XXVIII/259/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.721)

 pobierz

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:22:59 | Data modyfikacji: 2021-02-24 09:16:15.

Uchwała Nr XXVIII/258/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.720)

 pobierz

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:21:26 | Data modyfikacji: 2021-02-24 09:15:37.

Uchwała Nr XXVIII/257/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele pw. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:20:22 | Data modyfikacji: 2021-02-12 08:35:05.

Uchwała Nr XXVIII/256/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia w 2021 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:17:43 | Data modyfikacji: 2021-02-12 08:36:59.

Uchwała Nr XXVIII/255/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:16:49 | Data modyfikacji: 2021-02-12 08:38:40.

Uchwała Nr XXVIII/254/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok. (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.719)

 pobierz

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:15:32 | Data modyfikacji: 2021-02-24 09:14:58.

Uchwała Nr XXVIII/253/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2021-2038

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2021-02-11 15:10:41 | Data modyfikacji: 2021-02-12 08:43:25.

Uchwała Nr XXVII/252/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie przekazania petycji według właściwości

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:48:00 | Data modyfikacji: 2021-01-11 10:49:00.

Uchwała Nr XXVII/251/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:44:15 | Data modyfikacji: 2021-01-11 10:44:48.

Uchwała Nr XXVII/250/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:40:10 | Data modyfikacji: 2021-01-11 10:41:20.

Uchwała Nr XXVII/249/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:34:08 | Data modyfikacji: 2021-01-11 10:34:48.

Uchwała Nr XXVII/248/2020Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.170)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:29:38 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:09:08.

Uchwała Nr XXVII/247/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.169)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:21:44 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:10:10.

Uchwała Nr XXVII/246/2020 Rady Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:18:27 | Data modyfikacji: 2021-01-11 10:18:50.

Uchwała Nr XXVII/245/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia Dziennego Domu "Senior +" w Szczkowie i połączenia z Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:08:22 | Data modyfikacji: 2021-01-11 10:08:58.

Uchwała Nr XXVII/244/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.314)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 10:01:50 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:11:09.

Uchwała Nr XXVII/243/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 rokuw sprawie poboru opłaty targowej w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.168)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:53:15 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:12:13.

Uchwała Nr XXVII/242/2020Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiejz dnia 29 grudnia 2020 r.w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:48:34 | Data modyfikacji: 2021-01-11 09:49:48.

Uchwała Nr XXVII/241/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2021 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:41:17 | Data modyfikacji: 2021-01-11 09:42:24.

Uchwała Nr XXVII/240/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2021 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:24:15 | Data modyfikacji: 2021-01-11 09:26:41.

Uchwała Nr XXVII/239/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie budżetu na 2021 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.167)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:15:59 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:14:39.

Uchwała Nr XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 gridnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Fniansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-11 09:08:45.

Uchwała Nr XXVII/237/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2021.166)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:39:55 | Data modyfikacji: 2021-01-13 09:15:43.

Uchwała Nr XXVII/236/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-08 10:34:33.

Uchwała Nr XXVII/235/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 14:09:30 | Data modyfikacji: 2021-01-07 14:11:33.

Uchwała Nr XXVII/234/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-01-07 14:02:32 | Data modyfikacji: 2021-01-07 14:03:15.

Uchwała Nr XXVI/233/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020 roku w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

mapa

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:19:27.

Uchwała Nr XXVI/232/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:14:35.

Uchwała Nr XXVI/231/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 9  ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.6104)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-03 12:09:07 | Data modyfikacji: 2020-12-30 09:52:55.

Uchwała Nr XXVI/230/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Izbica Kujawska spółkom wodnym, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.6103)

uchwała unieważniona 

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-03 11:50:21 | Data modyfikacji: 2021-01-13 08:52:03.

Uchwała Nr XXVI/229/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.6102)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-12-03 11:12:25 | Data modyfikacji: 2020-12-30 09:55:52.

Uchwała Nr XXV/228/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie apelu do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-10-08 09:09:24.

Uchwała Nr XXV/227/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.4852)

mapa

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-10-08 09:01:03 | Data modyfikacji: 2020-12-30 08:52:01.

Uchwała Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-10-07 15:10:50.

Uchwała Nr XXV/225/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie ustanowienia hipoteki na rzezc Województwa Kujawsko-Pomorskiego na zabezpieczenie dotacji na realizacje Projektu "Utworzenie 13 Dziennych Domów Pobytu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego"

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-10-07 15:05:32.

Uchwała Nr XXV/224/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.4851)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-10-07 14:48:57 | Data modyfikacji: 2020-12-30 08:56:51.

Uchwała Nr XXV/ 223/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2038

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-10-07 12:42:48.

Uchwała Nr XXIV/222/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 września 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 14:31:24.

Uchwała Nr XXIV/221/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 14:29:06.

Uchwała Nr XXIV/220/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 2 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.4305)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-09-04 14:25:06 | Data modyfikacji: 2020-12-30 08:59:25.

Uchwała Nr XXIII/219/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

mapa

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 10:58:31 | Data modyfikacji: 2020-07-27 10:59:03.

Uchwała Nr XXIII/218/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Komendy Miejskiej Policji we Włocławku

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 10:56:10.

Uchwała Nr XXIII/217/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 10:47:56.

Uchwała Nr XXIII/216/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia w 2020 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 10:41:27 | Data modyfikacji: 2020-07-27 10:46:05.

Uchwała Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.3830)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 10:16:05 | Data modyfikacji: 2020-12-30 08:48:52.

Uchwała Nr XXIII/214/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-07-27 10:12:02 | Data modyfikacji: 2020-07-27 10:42:09.

Uchwała Nr XXII/213/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:30:54.

Uchwała Nr XXII/212/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej” i nadania jej statutu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:28:41.

Uchwała Nr XXII/211/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zamiaru likwidacji zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:26:19.

Uchwała Nr XXII/210/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:24:25.

Uchwała Nr XXII/209/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2985)

pobierz

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:22:15 | Data modyfikacji: 2020-12-30 10:34:21.

Uchwała Nr XXII/208/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:18:41.

Uchwała Nr XXII/207/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:16:18.

Uchwała Nr XXII/206/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2019 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:13:26 | Data modyfikacji: 2020-06-10 15:14:51.

Uchwała Nr XXII/205/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 15:03:41 | Data modyfikacji: 2020-06-10 15:15:10.

Uchwała Nr XXI/204/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:24:24.

Uchwała Nr XXI/203/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:22:42 | Data modyfikacji: 2020-05-20 10:23:18.

Uchwała Nr XXI/202/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:20:53.

Uchwała Nr XXI/201/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:19:53 | Data modyfikacji: 2020-05-20 10:20:18.

Uchwała Nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:18:32 | Data modyfikacji: 2020-05-20 10:19:03.

Uchwała Nr XXI/199/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:17:13 | Data modyfikacji: 2020-05-20 10:17:36.

Uchwała Nr XXI/198/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2635)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:16:03 | Data modyfikacji: 2020-05-25 14:47:03.

Uchwała Nr XXI/197/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok wraz z rekomendacjami

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:13:51 | Data modyfikacji: 2020-05-20 10:14:55.

Uchwała Nr XXI/196/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:12:38 | Data modyfikacji: 2020-05-20 10:13:03.

Uchwała Nr XXI/195/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:10:35 | Data modyfikacji: 2020-05-20 10:11:47.

Uchwała Nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2634)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:09:05 | Data modyfikacji: 2020-05-25 14:47:41.

Uchwała Nr XXI/193/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 12 maja 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020–2034

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-05-20 10:00:17.

Uchwała Nr XX/192/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wskazania uczniom klasy III Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2070)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:44:58 | Data modyfikacji: 2020-05-25 14:44:33.

Uchwała Nr XX/191/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:39:35 | Data modyfikacji: 2020-04-14 13:45:32.

Uchwała Nr XX/190/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania za 2019 rok z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny wraz ze wskazaniem potrzeb.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:37:57 | Data modyfikacji: 2020-04-14 13:38:50.

Uchwała Nr XX/189/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w 2020 r.” (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2069)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:35:54 | Data modyfikacji: 2020-05-25 14:49:29.

Uchwała Nr XX/188/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”

pobierz

załącznik

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:32:05 | Data modyfikacji: 2020-04-14 13:32:49.

Uchwała Nr XX/187/2020 Rady Miejskiej z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2020 r. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.2068)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-04-14 13:28:04 | Data modyfikacji: 2020-05-25 14:49:47.

Uchwała Nr XIX/186/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu Osiedla Izbica Kujawska.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1395)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-09 15:36:08 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:02:14.

Uchwała Nr XIX/185/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Zdzisławin.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1394)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:16:15 | Data modyfikacji: 2020-03-17 12:55:07.

Uchwała Nr XIX/184/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Wólka Komorowska.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1393)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:14:21 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:01:43.

Uchwała Nr XIX/183/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Wiszczelice.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1392)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:13:01 | Data modyfikacji: 2020-03-17 12:59:43.

Uchwała Nr XIX/182/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Wietrzychowice.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1391)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:11:33 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:00:37.

Uchwała Nr XIX/181/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Tymień. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1390)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:09:07 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:02:50.

Uchwała Nr XIX/180/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Świszewy.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1389)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:07:12 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:04:45.

Uchwała Nr XIX/179/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Świętosławice.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1388)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 15:05:03 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:05:11.

Uchwała Nr XIX/178/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Śmieły. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1387)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:56:33 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:05:47.

Uchwała Nr XIX/177/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Ślazewo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1386)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:53:28 | Data modyfikacji: 2020-03-17 14:44:12.

Uchwała Nr XIX/176/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Szczkówek.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1385)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:48:04 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:56:12.

Uchwała Nr XIX/175/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Sokołowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1384)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:33:15 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:07:38.

Uchwała Nr XIX/174/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Skarbanowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1383)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:31:19 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:07:08.

Uchwała Nr XIX/173/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Pasieka.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1382)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:29:59 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:09:40.

Uchwała Nr XIX/172/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Obałki.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1381)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 14:12:23 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:10:29.

Uchwała Nr XIX/171/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Nowa Wieś. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1380)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 13:58:07 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:03:37.

Uchwała Nr XIX/170/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Naczachowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1379)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:58:05 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:09:06.

Uchwała Nr XIX/169/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Modzerowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1378)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:56:35 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:08:29.

Uchwała Nr XIX/168/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Mieczysławowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1377)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:51:06 | Data modyfikacji: 2020-03-17 14:48:13.

Uchwała Nr XIX/167/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Mchówek.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1376)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:47:23 | Data modyfikacji: 2020-03-17 14:44:58.

Uchwała Nr XIX/166/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Komorowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1397)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:43:46 | Data modyfikacji: 2020-03-17 13:01:10.

Uchwała Nr XIX/165/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Kazimierowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1375)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:41:36 | Data modyfikacji: 2020-03-17 14:57:47.

Uchwała Nr XIX/164/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Kazanki.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1374)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:39:49 | Data modyfikacji: 2020-03-17 14:59:44.

Uchwała Nr XIX/163/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Józefowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1373)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-06 12:37:14 | Data modyfikacji: 2020-03-17 14:59:06.

Uchwała Nr XIX/162/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Helenowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1372)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 15:25:36 | Data modyfikacji: 2020-03-17 14:58:31.

Uchwała Nr XIX/161/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Grochowiska.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1371)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 15:23:08 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:02:39.

Uchwała Nr XIX/160/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Gąsiorowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1370)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 15:21:11 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:03:40.

Uchwała Nr XIX/159/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Długie.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1369)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 15:18:45 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:04:12.

Uchwała Nr XIX/158/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Ciepliny.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1368)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:57:12 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:01:46.

Uchwała Nr XIX/157/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Cieplinki.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1367)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:55:11 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:09:48.

Uchwała Nr XIX/156/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Chociszewo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1396)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:47:43 | Data modyfikacji: 2020-03-17 12:58:13.

Uchwała Nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Błenna B.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1366)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:46:09 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:07:01.

Uchwała Nr XIX/154/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Błenna A.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1365)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:43:45 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:06:29.

Uchwała Nr XIX/153/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Błenna.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1364)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:40:38 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:09:01.

Uchwała Nr XIX/152/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie statutu sołectwa Augustynowo.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1363)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:38:40 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:05:33.

Uchwała Nr XIX/151/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:30:54 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:31:53.

Uchwała Nr XIX/150/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:27:15 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:29:24.

Uchwała Nr XIX/149/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:24:32 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:25:38.

Uchwała Nr XIX/148/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 14:21:28 | Data modyfikacji: 2020-03-05 14:22:08.

Uchwała Nr XIX/147/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:19:03.

Uchwała Nr XIX/146/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 13:11:06 | Data modyfikacji: 2020-03-05 13:12:16.

Uchwała Nr XIX/145/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wskazania przedstawicieli do Rady Programowej.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:43:31 | Data modyfikacji: 2020-03-05 12:44:18.

Uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

pobierz

Załącznik

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:41:26 | Data modyfikacji: 2020-03-05 12:42:19.

Uchwała Nr XIX/143/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:34:32 | Data modyfikacji: 2020-03-05 12:36:31.

Uchwała Nr XIX/142/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1362)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:29:45 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:07:48.

Uchwała Nr XIX/141/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2020-2023.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:21:08 | Data modyfikacji: 2020-03-05 12:25:56.

Uchwała Nr XIX/140/2020 Rady Miejskiej z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie budżetu na 2020 rok.(DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.1361)

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-03-05 12:18:18 | Data modyfikacji: 2020-03-17 15:10:33.

Uchwała Nr XVIII/139/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.359)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:36:32 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:03:12.

Uchwała Nr XVIII/138/2020 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi włascicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących odpady biodegradowalne stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.314)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:32:13 | Data modyfikacji: 2020-02-07 10:54:54.

Uchwała Nr XVII/137/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:27:51 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:28:59.

Uchwała Nr XVII/136/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:25:09 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:26:17.

Uchwała Nr XVII/135/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej dotyczącego projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjmującej projekt uchwały w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Jeziora Modzerowskie.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:22:09 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:23:20.

Uchwała Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.335)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:17:18 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:01:36.

Uchwała Nr XVII/133/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:12:54 | Data modyfikacji: 2020-01-09 12:14:52.

Uchwała Nr XVII/132/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2020 rok.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:04:28 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:03:54.

Uchwała Nr XVII/131/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu na 2020 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.334)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 12:01:13 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:02:16.

Uchwała Nr XVII/130/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2020-2034.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:55:07 | Data modyfikacji: 2020-01-09 11:58:03.

Uchwała Nr XVII/129/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2020 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:51:08 | Data modyfikacji: 2020-01-09 11:53:31.

Uchwała Nr XVII/128/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok. (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2020.333)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:45:48 | Data modyfikacji: 2020-02-07 11:00:22.

Uchwała Nr XVII/127/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:39:37 | Data modyfikacji: 2020-01-09 11:40:00.

Uchwała Nr XVII/126/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 grudnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-09 11:32:56 | Data modyfikacji: 2020-01-09 11:35:36.

Uchwała Nr XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6942)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 11:45:37 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:08:11.

Uchwała Nr XVI/124/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6941)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 11:43:21 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:10:30.

Uchwała Nr XVI/123/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6940)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 11:40:52 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:17:33.

Uchwała Nr XVI/122/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6939)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 11:34:42 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:06:38.

Uchwała Nr XVI/121/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują sie domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6938)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 11:30:52 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:19:06.

Uchwała Nr XVI/120/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6937)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 11:25:57 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:01:48.

Uchwała Nr XVI/119/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM. 2019.6936)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:44:16 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:03:49.

Uchwała Nr XVI/118/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy i Miasta Izbica Kujawska (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6935)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:41:58 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:05:25.

Uchwała Nr XVI/117/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6934)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:34:24 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:20:04.

Uchwała Nr XVI/116/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6933)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:31:25 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:09:29.

Uchwała Nr XVI/115/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6932)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:29:07 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:18:19.

Uchwała Nr XVI/114/2019 Rady miejskiej z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6931)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-05 10:14:14 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:11:38.

Uchwała Nr XVI/113/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.6930)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-12-04 15:08:19 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:16:45.

Uchwała Nr XV/112/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Izbica Kujawska (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.5950)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 09:46:32 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:28:21.

Uchwała Nr XV/111/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolonienia z opłat, jak również trybu ich pobierania (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.5949)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 09:42:37 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:26:32.

Uchwała Nr XV/110/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 pażdziernika 2019 r. w sprawie zaciągnięcia długoterminowegop kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 09:33:43 | Data modyfikacji: 2019-11-08 09:36:54.

Uchwała Nr XV/109/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.5948)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 09:21:51 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:27:53.

Uchwała Nr XV/108/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 października 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 09:07:23 | Data modyfikacji: 2019-11-08 09:07:50.

Uchwała Nr XIV/107/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie odwołania przepisów porządkowych, wprowadzonych Zarządzeniem Burmistrza Izbicy Kujawskiej (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.4936)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:34:12 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:30:06.

Uchwała Nr XIV/106/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategori dróg gminnych (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.4935)

załącznik

 uchwała

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:29:28 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:31:06.

Uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.4934)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:26:32 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:30:37.

Uchwała Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Izbica Kujwska (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.4837)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:23:06 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:38:51.

Uchwała Nr XIV/103/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ.URZ.WOJ.KUJ-POM.2019.4933)

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:19:57 | Data modyfikacji: 2019-12-27 10:31:56.

Uchwała Nr XIV/102/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-09-17 14:14:56 | Data modyfikacji: 2019-09-17 14:16:16.

Uchwała Nr XIII/101/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie przekazania skargi organowi właściwemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:15:50.

Uchwała Nr XIII/100/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia petycji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:11:31.

Uchwała Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:06:41 | Data modyfikacji: 2019-08-02 13:08:03.

Uchwała Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:09:20.

Uchwała Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia planu pracy komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:04:20.

Uchwała Nr XIII/96/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Izbica Kujawska

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 13:02:06.

Uchwała Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości gruntowej położonej w obrębie geodezyjnym Izbica Kujawska gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:59:55.

Uchwała Nr XIII/94/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:58:31.

Uchwała Nr XIII/93/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie na prace konserwatorskie przy kościele p.w. Św. Stanisława BM w Modzerowie

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:52:30.

Uchwała Nr XIII/92/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie udzielenia w 2019 roku dotacji z budżetu gminy Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Izbicy Kujawskiej na prace konserwatorskie przy kościele pw. WNMP w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:50:27.

Uchwała Nr XIII/91/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:48:51.

Uchwała Nr XIII/90/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:46:31.

Uchwała Nr XIII/89/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019–2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-08-02 12:43:20.

Uchwała Nr XII/88/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania wniosku właściwemu organowi

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:04:35 | Data modyfikacji: 2019-07-24 12:47:50.

Uchwała Nr XII/87/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 13:01:12.

Uchwała Nr XII/86/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia zarządzenia porządkowego Burmistrza Izbicy Kujawskiej


Utraciła moc z dniem 29 września 2022r., zgodnie z UCHWAŁĄ NR XLVII/441/2022 RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29 września 2022 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:55:15 | Data modyfikacji: 2023-01-11 13:17:11.

Uchwała Nr XII/85/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki płatniczej z WFOŚiGW w Toruniu na częściowe sfinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice, położonej na działce o numerze ewidencyjnym 93/6 obręb ewidencyjny Wietrzychowice, gmina Izbica Kujawska”

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:47:49.

Uchwała Nr XII/84/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:42:33.

Uchwała Nr XII/83/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:37:24.

Uchwała Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-27 12:30:24.

Uchwała Nr XI/81/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:19:16.

Uchwała Nr XI/80/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Izbica Kujawska za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:15:14.

Uchwała Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie udzielenia burmistrzowi wotum zaufania

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:13:14.

Uchwała Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów

 przetargi

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:11:35.

Uchwała Nr XI/77/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Izbica Kujawska oraz określenia granic ich obwodów

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:06:53.

Uchwała Nr XI/76/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-06-07 12:00:23.

Uchwała Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.3000)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-22 13:16:52 | Data modyfikacji: 2019-05-27 08:04:33.

Uchwała Nr IX/74/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu współpracy Gminy Izbica Kujawska z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2019 – 2023

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:54:22.

Uchwała Nr IX/73/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu bankowego na finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:52:59.

Uchwała Nr IX/72/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:47:26 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:51:14.

Uchwała Nr IX/71/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na finansowanie planowanego deficytu budżetu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:39:12.

Uchwała Nr IX/70/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.2761)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:37:27 | Data modyfikacji: 2019-05-10 15:27:14.

Uchwała Nr IX/69/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019-2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:35:29.

Uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie nadania statutu Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.2760)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:31:30 | Data modyfikacji: 2019-05-10 15:26:33.

Uchwała Nr IX/67/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 kwietnia 2019 r.w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej i Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem i utworzenia Miejsko – Gminnego Centrum Kultury w Izbicy Kujawskiej.

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 08:28:45.

Uchwała Nr VIII/66/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 kwietnia 2019 r.w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-04-12 12:10:11 | Data modyfikacji: 2019-05-07 08:27:37.

Uchwała Nr VII/65/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 25 marca 2019 r.w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-26 13:20:37.

Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu targowiska przy ulicy Warszawskiej (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1587)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:53:40 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:49:51.

Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1586)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:50:30 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:49:26.

Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:48:46.

Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:46:06.

Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej za 2018 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:32:11 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:37:16.

Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za 2018 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:28:09 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:37:39.

Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji: Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Izbicy Kujawskiej oraz Wiejskiego Domu Kultury im. Justyny Chopinowej w Długiem

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:25:20 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:36:44.

Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie konsultacji organizacji i zakresu działania jednostki pomocnicze

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:23:57 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:36:10.

Uchwała Nr VI/57/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:43:59.

Uchwała Nr VI/55/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie wskazania uczniom niektórych oddziałów klas III i VI Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej miejsca realizacji obowiązku szkolnego od klasy IV i VII w Szkole Podstawowej Nr 2 im. gen. Augustyna Słubickiego w Izbicy Kujawskiej, powstałej z przekształcenia gimnazjum (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1585)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:18:18 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:48:22.

Uchwała Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Konińskiemu

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:16:37 | Data modyfikacji: 2019-03-15 15:21:40.

Uchwała Nr VI/53/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Izbica Kujawska w roku 2019” (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1584)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:13:54 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:48:55.

Uchwała Nr VI/52/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1583)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:10:02 | Data modyfikacji: 2019-03-19 10:47:07.

Uchwała Nr VI/51/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 6 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-03-15 15:06:05.

Uchwała Nr V/50/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:23:09.

Uchwała Nr V/49/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:21:34.

Uchwała Nr V/48/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:20:10.

Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:17:17.

Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:15:39.

Uchwała Nr V/45/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyboru Sołtysów, Rad Sołeckich, Rady Osiedlowej, Zarządu Rady Osiedlowej i Przewodniczącego Rady Osiedlowej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:14:14.

Uchwała Nr V/44/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia statutów sołectw i statutu Osiedla Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.951)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:12:22 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:08:21.

Uchwała Nr V/43/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:11:05.

Uchwała Nr V/42/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Izbica Kujawska na 2019 rok

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:09:47.

Uchwała Nr V/41/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:04:48.

Uchwała Nr V/40/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie powołania Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:02:54.

Uchwała Nr V/39/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.1028)

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 15:01:26 | Data modyfikacji: 2019-02-22 08:57:23.

Uchwała Nr V/38/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:59:33 | Data modyfikacji: 2019-02-12 10:02:12.

Uchwała Nr V/37/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości położonych w obrębie geodezyjnym Wólka Komorowska gm. Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:54:50.

Uchwała Nr V/36/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Izbicy Kujawska na rzecz jej użytkowania wieczystego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:52:12.

Uchwała Nr V/35/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, dla których Gmina Izbica Kujawska jest organem prowadzącym (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.950)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:49:55 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:09:29.

Uchwała Nr V/34/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego Programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.949)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:47:02 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:04:16.

Uchwała Nr V/33/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej będące w zakresie zadań własnych gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.948)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:44:09 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:05:16.

Uchwała Nr V/32/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023 (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.947)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:38:19 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:11:23.

Uchwała Nr V/31/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 4 lutego 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.946)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-02-11 14:35:48 | Data modyfikacji: 2019-02-13 14:07:43.

Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.496)

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:36:11 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:24:48.

Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:28:47 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:24:35.

Uchwała Nr IV/28/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.495)

Utraciła moc uchwałą Nr XVI/129/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:22:24 | Data modyfikacji: 2019-12-27 14:38:38.

Uchwała Nr IV/27/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.494)

Utraciła moc uchwałą Nr XVI/120/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 12:19:21 | Data modyfikacji: 2019-12-27 14:45:23.

Uchwała Nr IV/26/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.493)

Utraciła moc uchwałą Nr XVI/121/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:52:19 | Data modyfikacji: 2019-12-27 14:43:47.

Uchwała Nr IV/25/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami za pojemnik o określonej pojemności (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.492)

Utraciła moc uchwałą Nr XVI/122/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

 pobierz

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:46:05 | Data modyfikacji: 2019-12-27 14:42:04.

Uchwała Nr IV/24/2019 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 11 stycznia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2019-01-17 11:39:00 | Data modyfikacji: 2019-02-04 09:23:03.

Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:15:26.

Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków w Gminie Izbica Kujawska

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:13:42.

Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych będących własnością Gminy Izbica Kujawska na rzecz ich użytkownika wieczystego

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:10:25.

Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie konsultacji zmian w statutach jednostek pomocniczych

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:05:48.

Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Izbica Kujawska (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.420)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 13:00:24 | Data modyfikacji: 2019-01-17 12:37:56.

Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu na 2019 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.419)

Uchwała część I

Uchwała część II

Uchwała część III

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:55:24 | Data modyfikacji: 2019-01-17 12:39:02.

Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2019 – 2031

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:53:21 | Data modyfikacji: 2019-01-03 12:53:33.

Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia jednostkowych stawek dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków oraz administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2019 rok

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:47:53.

Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2019.418)

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:41:46 | Data modyfikacji: 2019-01-17 12:38:41.

Uchwała Nr III/14/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2019-01-03 12:36:26 | Data modyfikacji: 2019-01-03 12:37:25.

Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 13:00:34.

Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowych

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:56:35 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:59:35.

Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:55:13.

Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej i wyboru Przewodniczącego Komisji

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:53:56.

Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Izbicy Kujawskiej

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:52:42.

Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6498)

Utraciła moc uchwałą Nr XVI/125/2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:51:00 | Data modyfikacji: 2019-12-27 14:23:20.

Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6497)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:48:04 | Data modyfikacji: 2018-12-17 14:05:58.

Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/245/17 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu na 2018 rok (DZ. URZ. WOJ. KUJ-POM. 2018.6496)

pobierz

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:46:21 | Data modyfikacji: 2018-12-17 14:06:31.

Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2018 – 2028

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2018-12-12 12:44:43 | Data modyfikacji: 2018-12-12 12:45:24.

Uchwała Nr I/4/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:30:37.

Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach dwóch wiceprzewodniczących Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:28:00.

Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:26:42.

Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach przewodniczącego Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej

 pobierz

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:22:00.
Data wprowadzenia: 2018-11-30 09:22:00
Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska