Klauzula informacyjna

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 w celach ……………………………….

………………………………..
(data, podpis)


KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09).
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu ...........................................................
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest ................................
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

________________________
podpis

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:20:39 | Data modyfikacji: 2018-05-30 08:24:34.
Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09).
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.
4)Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
5) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) ww. rozporządzenia.
6) Odbioracami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
-dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych osobowych.

 

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:22:59.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09).
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
2. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.
5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:25:33.

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO do zastosowania przez zamawiających w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:
1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska, (adres 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 542865009)
2. inspektorem ochrony danych osobowych jest Katarzyna Henzler,
3. e-mail: inspektor@cbi24.pl
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy Pzp.
5. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
7. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
8. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
9. posiada Pani/Pan:
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
10. nie przysługuje Pani/Panu:
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

______________________
* Wyjaśnienie: informacja w tym zakresie jest wymagana, jeżeli w odniesieniu do danego administratora lub podmiotu przetwarzającego istnieje obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych.
** Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.
*** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

 

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 08:37:26 | Data modyfikacji: 2019-01-10 14:46:07.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)


TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru PESEL,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ ewidencji ludności administratorem jest odpowiednio: Burmistrz Izbicy Kujawskiej


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Burmistrzem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: Urząd Miejski, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta wyznaczył inspektora ochrony danych: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Katarzyna Henzler, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi.24.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
• zarejestrowania w związku z:
- nadaniem lub zmianą numeru PESEL,
- zmianą stanu cywilnego, imienia lub nazwiska, zgonem,
- zmianą obywatelstwa,
- wydaniem nowego dowodu osobistego lub paszportu,
- zmianą dokumentu podróży cudzoziemca,
• rejestracji obowiązku meldunkowego polegającego na:
- zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,
- wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,
- zgłoszeniu wyjazdu i powrotu z wyjazdu poza granice Polski
• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w rejestrze PESEL
• usunięcia niezgodności w danych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy o ewidencji ludności.

ODBIORCY DANYCH
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie z przepisami ustawy o ewidencji ludności podmiotom: służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych; osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny; jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą; innym osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody osób, których dane dotyczą określonych w odrębnych przepisach. Odbiorcą danych jest także Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA w zakresie realizacji zadania udostępnienia Pani / Pana danych.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w rejestrze PESEL będą przetwarzane bezterminowo.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,
- organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,
- organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,
- wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,
- wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:52:25 | Data modyfikacji: 2019-01-10 14:46:44.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie rejestracji stanu cywilnego oraz zmiany imienia i nazwiska

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych w urzędzie stanu cywilnego administratorem jest: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Izbicy Kujawskiej

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego w Izbicy Kujawskiej można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: Urząd Stanu Cywilnego, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Izbicy Kujawskiej wyznaczył inspektora ochrony danych: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Katarzyna Henzler, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi.24.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.


CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani / Pana dane mogą być przetwarzane w celu:
• sporządzenia aktu urodzenia dziecka
• sporządzenia aktu małżeństwa
• sporządzenia aktu zgonu
• przyjęcia oświadczeń o uznaniu ojcostwa i realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia potwierdzającego uznanie ojcostwa
• przyjęcia oświadczenia rozwiedzionego małżonka o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa
• przyjęcia oświadczeń o nazwisku pierwszego dziecka małżonków przy sporządzaniu aktu urodzenia
• przyjęcia oświadczeń małżonków, że dziecko jednego z małżonków będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko
• przyjęcia oświadczeń o zmianie imienia lub imion
• wydania zaświadczenia o stanie cywilnym
• wydania odpisu aktu stanu cywilnego
• wydania zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą
• wydania zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu ksiąg stanu cywilnego/wydania zaświadczenia o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego
• sprostowania, uzupełnienia, unieważnienia aktu stanu cywilnego
• realizacji wniosku o sporządzenie polskiego aktu stanu cywilnego na podstawie zagranicznego dokumentu stanu cywilnego lub innych dokumentów potwierdzających urodzenie/małżeństwo/zgon za granicą
• realizacji wniosku o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem terminu, o którym mowa w art. 4 ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy
• realizacji wniosku o wydanie zaświadczenia o przyjętych sakramentach
• realizacji wniosku o zmianę imienia lub nazwiska.
• dołączenia do aktu stanu cywilnego wzmianki dodatkowej lub zamieszczenia przypisku przy akcie
• wydania dokumentów z akt zbiorowych
• zameldowania
• nadania numeru PESEL.

Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz przepisów ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

ODBIORCY DANYCH
Kierownik urzędu stanu cywilnego udostępnia dane z rejestru stanu cywilnego wydając uprawnionym podmiotom dokumenty określone w ustawie – Prawo o aktach stanu cywilnego. Dostęp do danych mają także służby.
Dane osobowe z rejestru stanu cywilnego stanowią podstawę wpisów w rejestrze PESEL.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Dane dotyczące urodzeń, małżeństw i zgonów mogą być przekazywane do państw trzecich na podstawie umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Akty stanu cywilnego oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego kierownik urzędu stanu cywilnego przechowuje przez okres:
1) 100 lat – akty urodzenia oraz akta zbiorowe rejestracji stanu cywilnego
dotyczące aktu urodzenia;
2) 80 lat – akty małżeństwa, akty zgonu oraz akta zbiorowe rejestracji stanu
cywilnego dotyczące aktu małżeństwa i aktu zgonu.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani / Pana dane do rejestru stanu cywilnego wprowadzane są przez następujące organy:
- kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do nich zmiany;
- kierownik urzędu stanu cywilnego wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

 

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 13:57:44 | Data modyfikacji: 2019-01-10 14:48:07.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych)

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA Administratorami są:
1. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój rejestru,
2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitej polityki w zakresie realizacji obowiązków określonych w ustawie oraz personalizację dowodów osobistych.

W zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych prowadzonych przez organ wydający dowód osobisty jest: Burmistrz Izbicy Kujawskiej

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.
Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Burmistrzem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora: Urząd Miejski, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Burmistrz Izbicy Kujawskiej wyznaczył inspektora ochrony danych: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Katarzyna Henzler, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail: inspektor@cbi.24

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu:
• wydania Pani/Panu dowodu osobistego.
• unieważnienia Pani/Pana dowodu osobistego z powodu:
-zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu,
- zmiany danych zawartych w dowodzie,
- upływu terminu ważności dowodu,
- utraty obywatelstwa polskiego lub zgonu.
• uzyskania przez Panią/Pana zaświadczenia o danych własnych zgromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o dowodach osobistych.

ODBIORCY DANYCH
W celu sporządzenia dowodu osobistego Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane do Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA. Ponadto dane mogą być udostępniane zgodnie z przepisami ustawy o dowodach osobistych służbom, organom administracji publicznej, prokuraturze oraz innym podmiotom, jeżeli wykażą w tym interes prawny w otrzymaniu danych.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ Pani/Pana dane dotyczące utraconego dowodu osobistego (skradzionego lub zagubionego) będą przekazywane do Systemu Informacyjnego Schengen II na podstawie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Wizowym Systemie Informacyjnym. Dane będą przekazywane za pośrednictwem Krajowego Systemu Informatycznego prowadzonego przez Komendanta Głównego Policji.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH Dane w Rejestrze Dowodów Osobistych będą przetwarzane bezterminowo.
PRAWA PODMIOTÓW DANYCH Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH Pani/Pana dane do Rejestru Dowodów Osobistych wprowadzane są przez następujące organy:
- organ gminy, który wydaje lub unieważnia dowód osobisty,
- ministra właściwego do spraw wewnętrznych, który personalizuje dowód osobisty

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o dowodach osobistych.

 

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-05-30 14:02:12 | Data modyfikacji: 2019-01-10 14:47:35.

KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca transmisji sesji rady

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska, adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 32 87-865 Izbica Kujawska nr tel. 54 286 50 09.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2018.994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.".

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych w postaci wizerunku oraz barwy głosu i przekazanych poprzez wypowiedź danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz.U.2018.1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego Rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym iż Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Opublikowane przez: Beata Kubiak-Okupska | Data wprowadzenia: 2018-11-21 08:11:15 | Data modyfikacji: 2018-11-21 08:11:42.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych na podstawie obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze (przetwarzanie w
związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r.
o ewidencji ludności)

 

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA
Administratorami są:

 1. Burmistrz Izbicy Kujawskiej, Urząd Miejski, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska – w zakresie rejestracji danych w rejestrze PESEL oraz prowadzenia i przetwarzania danych w rejestrze mieszkańców oraz przechowywanej przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej dokumentacji pisemnej;

 2. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za nadawanie numeru PESEL oraz utrzymanie i rozwój rejestru PESEL;

 3. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul Stefana Batorego 5 – odpowiada za kształtowanie jednolitych zasad postępowania w kraju w zakresie ewidencji ludności oraz zapewnia funkcjonowanie wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do rejestru PESEL.


DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA
Z administratorem – Burmistrzem miasta można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora lub na adres email:
inspektor@cbi24.pl

" target=_new>normal;">inspektor@cbi24.pl

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email iod@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.plnormal;">iod@mswia.gov.pl style="color: #666666;">, formularz kontaktory pod adresem https://www.gov.pl/web/mswia/formularz-kontaktowylub pisemnie na adres siedziby administratora.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH
Administrator – Burmistrz Izbicy Kujawskiej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez
Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego Katarzyna Henzler
z siedzibą przy ul. Orląt Lwowskich 13, 22-300 Krasnystawlub na adres email:inspektor@cbi24.pl

" target=_new>normal;">inspektor@cbi24.pl

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.plnormal;">iod@mswia.gov.pl style="color: #666666;">lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA
Pani / Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

 • przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do rejestru PESEL, udostępniania z niego Pani/Pana danych oraz prowadzenia rejestru mieszkańców – na podstawie art. 6a, art. 10, art. 11 oraz art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o ewidencji ludności

 • przez Ministra Cyfryzacji i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – w celu prowadzenia ewidencji ludności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych wprowadzanych do rejestru PESEL – na podstawie art. 2, art. 5 ust. 3 i 4 oraz art. 6 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności.


ODBIORCY DANYCH
Odbiorcami danych są podmioty przetwarzające dane:

 • Centrum Personalizacji Dokumentów – w zakresie udostępniania danych z rejestru PESEL w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r.

 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania rejestru PESEL i jego rozwoju w imieniu Ministra Cyfryzacji

 • podmiot świadczący usługi w zakresie utrzymania i serwisu systemu obsługującego rejestr mieszkańców (dane podmiotu do uzupełnienia przez organ gminy).

Pani/Pana dane osobowe udostępnia się podmiotom:

 • służbom; organom administracji publicznej; sądom i prokuraturze; komornikom sądowym; państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom – w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych;

 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes prawny;

 • osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą w tym interes faktyczny w otrzymaniu danych, pod warunkiem uzyskania zgody Pani /Pana zgody;

 • jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą;

przez:

 • Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta – z rejestru mieszkańców w trybie indywidualnych zapytań oraz zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-4, z rejestru PESEL w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 1-3;

 • Ministra Cyfryzacji – z rejestru PESEL w trybie zapewnienia do danych dostępu online - podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1 oraz w trybie indywidualnych zapytań podmiotom wskazanym w pkt 4;

 • Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - z rejestru PESEL, w zakresie wniosków o udostępnienie danych złożonych przed 1 lipca 2019 r., w imieniu Ministra dane udostępnia podmiotom wskazanym powyżej w pkt 1-3 w trybie indywidualnych zapytań Centrum Personalizacji Dokumentów.

Pani/Pana dane Wójt/Burmistrz/Prezydent miasta udostępnia także stronom postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie ustawy o ewidencji ludności i Kodeksu postępowania administracyjnego, których jest Pan/Pani stroną lub uczestnikiem w trybie udostępnienia akt tych postępowań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Zgodnie z art. 12a ustawy o ewidencji ludności dane osobowe zgromadzone w rejestrze mieszkańców oraz w rejestrze PESEL przetwarzane są bezterminowo.

Dane zgromadzone w formie pisemnej są przetwarzane zgodnie z klasyfikacją wynikająca z jednolitego rzeczowego wykazu akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki (rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. Dz.U. Nr 14, poz. 67):

 • dokumentacja spraw z zakresu ewidencji ludności po 50 latach jest oceniana pod kątem możliwości zniszczenia natomiast dotycząca aktualizacji danych w ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach;

 • dokumentacja spraw meldunkowych niszczona jest po 10 latach;

 • dokumentacja spraw związanych z udostępnianiem danych i wydawaniem zaświadczeń z ewidencji ludności niszczona jest po 5 latach.


PRAWA PODMIOTÓW DANYCH
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, a także danych osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. danych dzieci.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 531 03 00

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH
Pani / Pana dane do rejestru PESEL wprowadzane są przez następujące organy:

 • kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia, małżeństwa i zgonu oraz wprowadzający do tych aktów zmiany, a także wydający decyzję o zmianie imienia lub nazwiska,

 • organ gminy dokonujący rejestracji obowiązku meldunkowego,

 • organ gminy wydający lub unieważniający dowód osobisty,

 • wojewoda lub konsul RP wydający lub unieważniający paszport,

 • wojewoda lub minister właściwy do spraw wewnętrznych dokonujący zmian w zakresie nabycia lub utraty obywatelstwa polskiego.

Rejestr mieszkańców zasilany jest danymi z rejestru PESEL.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH
Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy o ewidencji ludności (art. 8 i 10 ustawy). W przypadku działania na wniosek odmowa podania danych przez ich posiadacza skutkuje nie zrealizowaniem żądania nadania lub zmiany numeru PESEL, zameldowania, wymeldowania, rejestracji wyjazdu, powrotu lub udostępnienia danych. Nie wykonanie obowiązku meldunkowego przez cudzoziemców nie będących obywatelami państwa członkowskiego UE lub członkami ich rodzin zagrożone jest karą grzywny.

 

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2019-11-29 08:41:04 | Data modyfikacji: 2019-11-29 09:43:06.
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych
osobowych w rejestrze danych kontaktowych

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA


Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27, odpowiadający za funkcjonowanie rejestru danych kontaktowych (RDK)

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA


Z administratorem można skontaktować się:

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH


Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować pod adresem email iod@mc.gov.pl, lub listownie kierując korespondencję na adres siedziby administratora.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w zakresie działania Ministra Cyfryzacji.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA


Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu ułatwienia niżej wymienionym podmiotom kontaktu w związku z usługami i zadaniami publicznymi realizowanymi na Pani/Pana rzecz. Do podmiotów uprawnionych do wykorzystywania Pani/Pana danych należą:

 • organy administracji rządowej, organy kontroli państwowej i ochrony prawa, sądy, jednostki organizacyjne prokuratury, jednostki samorządu terytorialnego;

 • jednostki budżetowe i samorządy zakłady budżetowe;

 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej oraz spółki wykonujące działalność leczniczą w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej;

 • Zakłady Ubezpieczeń Społecznych oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

 • Narodowy Fundusz Zdrowia;

 • państwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw w celu realizacji zadań publicznych;

 • uczelnie;

 • podmioty, o których mowa w art. 19c ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli zawarły porozumienie z ministrem właściwym do spraw informatyzacji;

 • organy wyborcze;

 • Polski Czerwony Krzyż − w zakresie danych osób poszukiwanych lub poszukujących − kontaktu z osobami fizycznymi w związku z usługami realizowanymi na rzecz tych osób.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest dobrowolnie wyrażona zgoda, o której mowa w art. 20k ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, osoby, której dane dotyczą

ODBIORCY DANYCH LUB KATEGORIE ODBIORCÓW DANYCH


Odbiorcą Pani/Pana danych przetwarzanych w RDK jest Centralny Ośrodek Informatyki z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 132-136, 02-305 Warszawa świadczący usługi technicznego utrzymania RDK i jego rozwoju
w imieniu Ministra Cyfryzacji oraz udzielający pomocy użytkownikom w zakresie niezbędnym dla realizacji tych zadań.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH


Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu:

 • wycofania zgody na przetwarzanie danych w rejestrze danych kontaktowych;

 • samodzielnego ich usunięcia przez Panią/Pana, przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji;

 • usunięcia ich za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa
  w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście przez Panią/Pana w siedzibie tego organu lub podmiotu;

 • przekazania przez rejestr PESEL do rejestru danych kontaktowych informacji o zgonie osoby fizycznej, której dane dotyczą.

 

W przypadku zmiany numeru PESEL, imienia lub nazwiska dotychczasowe Pani/Pana dane, usuwane są automatycznie z rejestru danych kontaktowych po upływie 4 miesięcy od daty zmiany tych danych w rejestrze PESEL.

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH


Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

 • wglądu do dotyczących Pani/Pana danych, zgromadzonych w rejestrze danych kontaktowych, po uprzednim uwierzytelnieniu, w sposób określony w art. 20a ust. 1 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

 • aktualizowania danych w zakresie adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu komórkowego: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą;

 • usuwania danych: samodzielnie przy użyciu usługi online udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji lub za pośrednictwem organu lub podmiotu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, posiadającego dostęp do rejestru danych kontaktowych, na wniosek złożony osobiście w siedzibie tego organu lub podmiotu przez osobę, której dane dotyczą.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do właściwego wg miejsca zamieszkania organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W Polsce organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Szczegółowe informacje kontaktowe do UODO są dostępne pod tym linkiem.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH


Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne ale niezbędne do dokonania wpisu w RDK/ przystąpienia do RDK i ułatwienia uprawnionym organom kontaktu z Panią/Panem w celu szybszego załatwienia spraw Pani/Pana dotyczących.

 

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2020-01-13 08:19:04 | Data modyfikacji: 2020-01-13 08:57:31.

 Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO


w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego,


 którego wartość od kwoty 130 000 zł netto


 


 


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:


1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska ul. Marszałka Piłsudskiego 32 tel. 54/2865009


2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.


4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.


5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.


6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.


7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.


8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:


- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,


- w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,


9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:


- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;


- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;


- na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.


 


10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.


12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.


13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.


14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.


15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.


16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.


17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.


 

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 15:05:56 | Data modyfikacji: 2021-03-24 15:08:41.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

  1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Izbica Kujawska (adres: 87-865 Izbica Kujawska ul. Marszałka Piłsudskiego 32 e-mail: urzad@izbicakuj.pl, tel. 54/2865009).

  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca
   1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw
   i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).

  4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
   w tym przepisów archiwalnych.

  5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

  6. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

  7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

 

  1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

  2. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2021-03-24 15:11:59.
KLAUZULA INFORMACYJNA - NIEAKTUALNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:


1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gmina Izbica Kujawska. (adres: Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, adres e-mail: urzad@izbicakuj.pl numer telefonu: 54/2865009).


2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.plunderline;">inspektor@cbi24.pl style="font-family: Times New Roman, serif;"> )


3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Gminy.


4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.


5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.


7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.


8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:


do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;


prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;


prawo do ograniczenia przetwarzania;


prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;


wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych


(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).


9. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.


 


 

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-03-29 08:07:43 | Data modyfikacji: 2021-12-16 14:31:30.
Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1:

 1. Administratorem danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gmina Izbica Kujawska, adres 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09.

 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl

  " target=_new>target="_new">inspektor@cbi24.pl

 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia Gminy oraz zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić Administratora na szkodę.

 1. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 10 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 1. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku pracowników oraz innych osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze) w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art.  222 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

 2. Dane osobowe mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań (interes realizowany przez stronę trzecią).

 3. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 15:03:47 | Data modyfikacji: 2021-11-12 15:06:21.
Klauzula informacyjna

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

 

 1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gmina Izbica Kujawska (adres: Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, adres e-mail: urzad@izbicakuj.pl, numer telefonu: 54/286 50 09).

 2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.pl" target=_new>target="_new">inspektor@cbi24.pl )

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

 4. Podstawą prawną przetwarzania wizerunku osób zarejestrowanych przez monitoring jest art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 10 dni od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

 6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

 7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

 8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 1. do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach tj. kiedy na zapisie z monitoringu nie zostały utrwalone obrazy zawierające dane osobowe innych osób aniżeli osoby, której dane dotyczą;

 2. prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania;

 4. prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 5. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 6. (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

 

 1. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2021-11-12 15:05:58 | Data modyfikacji: 2021-11-12 15:07:18.
Klauzula - Ochrona danych osobowych uchodźców z
Ukrainy

Переклад з польської мови на українську мову:
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL
та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України

pobierz

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-17 12:25:46.
Klauzula informacyjna 300+ dla uchodźców z
Ukrainy

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. N 119, стор. 1 зі змінами)

pobierz

 

Opublikowane przez: Magdalena Bolewska | Data wprowadzenia: 2022-03-18 10:27:08.
KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica
Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania jednorazowego
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz.U. 2022 poz. 583).
5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane
dotyczą są zobowiązane do ich podania.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w
tym przepisów archiwalnych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych;
c) ograniczenia przetwarzania;
d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust.
1 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
11. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 14:50:08.
KLAUZULA INFORMACYJNA

KLAUZULA INFORMACYJNA


Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica
Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09) reprezentowana przez Burmistrza Marka Dorabiałę.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczenia pieniężnego
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie
art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) w zw. z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej
wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego
świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane
dotyczą są zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o świadczenie pieniężne
za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować
będzie brakiem możliwości przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego.
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora,
mającym dostęp do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora,
chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami będą
podmioty z mocy prawa lub podmioty z którym zawarto umowę powierzenia.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych tj. 10 lat
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania;
d) prawo do usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17
ust. 1 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-25 14:53:03 | Data modyfikacji: 2022-03-30 07:59:29.
ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА


Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС)
2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв язку з опрацюванням
персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви
95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) - далі "RODO"
повідомляю, що:
1. Адміністратором ваших даних є
Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32,
telefon 54 286-50-09).
2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв язатися з
усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної
пошти: inspektor@cbi24.pl або письмово за адресою адміністратора.
3. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання одноразової грошової
допомоги у розмірі 300 злотих.
4. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц)
RODO. Особливі положення були включені в закон від 12 березня 2022 року «Про
допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї
країни» (Вісник законів від 2022 року, позиція 583).
5. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде
мова, зобов язані надати їх.
6. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення
опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам,
уповноваженим на підставі законодавства.
7. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для
виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених
спеціальними положеннями, у цьому архівними положеннями.
8. У зв язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:
a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;
b) виправлення даних;
c) обмеження опрацювання персональних даних;
d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі
ст. 17 абз. 1 RODO.
9. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові
Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних,
вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).
10. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не
будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.
11. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної
зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію)

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-03-28 08:28:18 | Data modyfikacji: 2022-03-28 08:31:06.
Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :Gmina Izbica Kujawska, adres (87-865 Izbica Kujawska ul. Marszałka Piłsudskiego 32 tel. 054/2865009, e-mail: urzad@izbicakuj.pl style="font-family: Times New Roman, serif;">.

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail:
inspektor@cbi24.plmedium;">inspektor@cbi24.pl style="font-family: Times New Roman, serif;">.

3. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
w zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2236) w celu obsługi wniosku
o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.

5.Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

 3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 4. prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);

 5. prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
  (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych
a ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. obsługi wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

9.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego , dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

……………………………………….

 

Opublikowane przez: Liliana Zielińska | Data wprowadzenia: 2022-11-14 15:11:30.
Klauzula informacyjna

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r.
Kodeks wyborczy

TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA

Administratorami są:

 1. Burmistrz Izbicy Kujawskiej (adres: ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska) – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych wpływających na realizację prawa wybierania i przechowywanej przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej dokumentacji pisemnej;

 2. Konsul RP (do uzupełnienia dane adresowe urzędu) – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych co do adresu przebywania w stosunku do wyborców głosujących poza granicami kraju oraz przechowywanej przez Konsula dokumentacji pisemnej;

 3. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnego Rejestru Wyborców oraz aktualizuje informacje o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;

 4. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, mający siedzibę w Warszawie (02-591) przy ul. Stefana Batorego 5 – zapewnia funkcjonowanie w kraju wydzielonej sieci umożliwiającej dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców;

 5. Minister Spraw Zagranicznych mający siedzibę w Warszawie (00-580) przy ul. J.Ch. Szucha 23 – zapewnia funkcjonowanie poza granicami kraju wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców.

 

DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Z administratorem – Burmistrzem Izbicy Kujawskiej można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email kancelaria@cyfra.gov.pllang="pl-PL">kancelaria@cyfra.gov.pl style="font-family: Arial, serif;">lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji można się skontaktować poprzez adres mail iod@mswia.gov.pllang="pl-PL">iod@mswia.gov.pl style="font-family: Arial, serif;"> lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@msz.gov.pllang="pl-PL">iod@msz.gov.pl style="font-family: Arial, serif;"> lub pisemnie na adres siedziby, zaś z wykonującym obowiązki administratora, którym jest konsul RP, można skontaktować się poprzez właściwy adres instytucjonalny e-mail urzędu konsularnego lub pisemnie pod adresem, zgodnie z informacją opublikowaną na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-swiecie .

DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH

Administrator – Burmistrz Izbicy Kujawskiej wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: inspektor@cbi24.pl.

" target=_new>small;">inspektor@cbi24.pl.

 

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez email iod@mswia.gov.pllang="pl-PL">iod@mswia.gov.pl style="font-family: Arial, serif;"> lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył, w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i placówkach zagranicznych,  inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email: iod@msz.gov.pl" target=_new>underline;">iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

 

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

 • przez Burmistrza Izbicy Kujawskiej - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art.18b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)

 • Konsula - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art.18b § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy

 • przez Ministra Cyfryzacji - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art.18b § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w celu utrzymania i rozwoju rejestru

 

Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze służą do sporządzania spisów wyborców. Ujęcie w spisie wyborców umożliwia realizację prawa wybierania.

ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych są:

 • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania Centralnego Rejestru Wyborców;

 • Państwowa Komisja Wyborcza – w zakresie nadzorowania prawidłowości aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców.

PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ

Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, korzystających z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane przez Ministra Cyfryzacji właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Minister Cyfryzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Okres przechowywania danych obywateli polskich w Centralnym Rejestrze Wyborców obejmuje okres życia danej osoby od momentu ukończenia 17 lat do dnia zarejestrowania dla tej osoby zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego.

 

Dla wyborców będących obywatelami Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej okres przechowywania danych rozpoczyna się od momentu ujęcia na wniosek w obwodzie glosowania do czasu złożenia wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców albo zarejestrowania w Polsce zgonu lub utraty obywatelstwa uprawniającego do głosowania w Polsce.

 

Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia (art.18 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

 

PRAWA PODMIOTÓW DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do Pani/Pana danych;

-prawo żądania ich sprostowania. Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

 

ŹRÓDŁO POCHODZENIA DANYCH OSOBOWYCH

Centralny Rejestr Wyborców jest zasilany danymi z Rejestru PESEL.

Pani/Pana dane do Centralnego Rejestru Wyborców są wprowadzane także na podstawie orzeczeń sądowych wpływających na realizację prawa wybierania oraz składanych przez Panią/Pana wniosków co do sposobu lub miejsca głosowania.

INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH

Nie posiada Pani/Pan uprawnień lub obowiązków związanych z podaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 18 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dane osobowe są przekazywane do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL, po ukończeniu przez osobę 17 lat.

W przypadku działania na wniosek w sprawach związanych ze sposobem lub miejscem głosowania, odmowa podania danych skutkuje niezrealizowaniem żądania.

 

INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI I PROFILOWANIU

 

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska | Data wprowadzenia: 2023-09-04 14:47:41 | Data modyfikacji: 2023-09-19 15:06:12.
Data wprowadzenia: 2023-09-04 14:47:41
Data modyfikacji: 2023-09-19 15:06:12
Opublikowane przez: Ewa Głuszkowska